کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ک‍اری‌
م‍ت‍ال‍وژی‌
ن‍رم‌اف‍زار م‍س‍ت‍رک‍م‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌-- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌
ات‍ص‍ال‌ه‍ای‌ ج‍وش‌ش‍ده‌ -- آزم‍ای‍ش‌ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍وادچ‍ن‍دس‍ازه‌ ف‍ل‍زی‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ -- س‍ن‍ج‍ش‌ از دور
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
چ‍اولا، ن‍ی‍ک‍ه‍ی‍ل‍ش‌
ک‍اران‍زا، ام‍ان‍وئ‍ل‌ ج‍ان‌ م‍وی‍ک‍و، ۱۹۶۲ - م‌
رض‍ای‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۲-
ح‍س‍ی‍ن‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ه‍ض‍ت‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۳۴-
ک‍ی‌ ن‍ی‍ا، ام‍ی‍ر م‍س‍ع‍ود
گ‍اس‍ک‍ل‌، دی‍وی‍د آر.
آش‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍ن‍ای‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۴-
وال‍ث‍م‌، آن‍ت‍ون‍ی‌ ک‍لای‍و،- ۱۹۴۲
س‍ان‍ت‍گ‌، ری‍چ‍ارد ادوی‍ن‌
س‍اه‍اک‍ی‍ان‌، ت‍ال‍ی‍ن‌
ک‍ام‍گ‍ار، رض‍ا
م‍ی‍رق‍ادری‌، رس‍ول‌
ف‍روزان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
راج‌، ب‍ال‍دو
ف‍ون‍ت‍ان‍ا، م‍ارس‍ل‍ی‍و گ‍ی‍دو م‌.،a01
ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ان‍ص‍اف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ - م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و طراحی پایگاه داده ها( مخصوص دانشجویان کاردانی و کارشناسی کامپیوتر)
ساهاکیان ، تالین ؛  اصفهان : جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،۲‌س‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیک در هزاره سوم
صنایعی ، علی ، ۱۳۴۴- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ص۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی خوردگی
فونتانا، مارسلیو گیدو م .،a01 ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸/۷۴‬,‭‌ف۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ماشینکاری و تولید
نهضت ، ناصر، ۱۳۳۴- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭‌ن۸۴‌م۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماشینکاری سطوح در نرم افزارMastercam X2
رضایی ، مهدی ، ۱۳۶۲- ؛  اصفهان bتلفن ناشر , :3912711نمابر ناشر , ;3912541آدرس ناشر :اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵/۶‬,‭ر۶‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و کنترل پروژه ( :کاربرد روشهای سی پی ام ، پرت ، گرت و پی ان )
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴،‌ح۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه مهندسی :برای رشته های شیمی ، مهندسی شیمی ، مهندسی نساجی ، مهندسی مواد، مهندسی معدن و مهندسی کشاورزی
انصافی ، علی اصغر ؛  اصفهان مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌ف‍لا۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زمین شناسی مهندسی
والثم ، آنتونی کلایو،- ۱۹۴۲ ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭و۲ز۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه سازه های فولادی AISC
میرقادری ، رسول ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۸،آ۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی ( :مطالعه بلورها و کاربرد اشعه ایکس در بلورشناسی )
آشوری ، حسین ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵/۲‬,‭آ۵‌ب۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد
گاسکل ، دیوید آر. ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان - مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۷۳‬,‭‌گ۲‌م۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روشهای نوین بهینه سازی
فروزان ، محمدرضا ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ف۴ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول ترمودینامیک
سانتگ ، ریچارد ادوین ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌س۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه
کی نیا، امیر مسعود ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱/۵‬,‭‌ک۹آ۸۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مسائل کاربردی در ژئوشیمی اکتشافی
حسین نژاد، محمدرضا ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۰‬,‭‌ح۵۵‌م۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک برای مهندسین عمران
کامگار، رضا ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۶۲-۷۹۳۲۰۷۰،آدرس ناشر :اصفهان - دانشگاه اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کامپوزیت های زمینه فلزی
چاولا، نیکهیلش ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۸۱‬,‭‌چ۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ناهنجاری ژئوشیمیایی و مکان یابی مواد معدنی در سیستم اطلاعات جغرافیایی
کارانزا، امانوئل جان مویکو، ۱۹۶۲ - م ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۶۲-۷۹۳۲۰۷۰،آدرس ناشر :اصفهان - دانشگاه اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۱۵/۵‬,‭‌س ۹‌ک۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آزمایش غیرمخرب جوش ها
راج ، بالدو ؛  اصفهان bتلفن ناشر : ۰۳۱-۳۳۹۱۲۷۱۱ ۰۹۱۳۱۰۶۹۸۱۹ ،آدرس ناشر :اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - جهاد دانشگاهی - مرکز انتشارات - کد پستی 147-84155 جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۹۲‬,‭‌ف‍لا ۲ر۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک