کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : : دان‍ش‌ن‍گ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌
ح‍س‍اب‍ان‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
وح‍ی‍دی‌، ج‍واد، ۱۳۴۸-
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ال‌.
ف‍ول‍ک‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ف‍ول‍ک‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌
وی‍ر، م‍وری‍س‌ دی‌.،۱۹۳۹ - م‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ن‍گ‍ار
: دان‍ش‌ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختار فایل ها
فولک ، مایکل ؛  تهران : دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‍ف۲‌س۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال ( توماس )
ویر، موریس دی .،۱۹۳۹ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۲۲۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۰۰۲۲۰,آدرس ناشر :انقلاب خیابان اردیبهشت نبش وحید نظری شماره ۲۷۶ دانش نگار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭و۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختار فایل ها
فولک ، میخائیل ؛  تهران : دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۲‌س۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال ( توماس )
تهران دانش نگار   ، -۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵۲۲۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش های محاسبات عددی
وحیدی ، جواد، ۱۳۴۸- ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭و۳ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شیمی تجزیه
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۰۱۴۴- ۶۶۴۰۰۲۲۰ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . منیری جاوید (اردیبهشت )، نبش وحید نظری ، شماره 142 دانش نگار   ، ۱۳۹۴-
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵/۲‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۷-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۳‬,‭‍ه۲‌م۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
مریام ، جیمز ال . ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۰۱۴۴- ۶۶۴۰۰۲۲۰ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . منیری جاوید (اردیبهشت )، نبش وحید نظری ، شماره 142 دانش نگار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک