کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : : زان‍ی‍س‌، ن‍اق‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ش‌ س‍ی‍گ‍م‍ا( اس‍ت‍ان‍دارد ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
روب‍وت‌ه‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ن‍رم‌اف‍زار -- ت‍ول‍ی‍د
ای‌ ج‍ک‍س‌( ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ وب‌ س‍ای‍ت‌
م‍ی‍ن‍ی‌ت‍ب‌
گ‍وگ‍ل‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
وب‌ -- س‍روره‍ا
پ‍روت‍ک‍ل‌ه‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ن‌
آق‍ازم‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸-
اک‍ب‍ری‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۵۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ح‍ام‍د
م‍ن‍س‍ف‍ی‍ل‍د، ری‍چ‍ارد، ۱۹۴۵-
ه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۵۷-
ب‍اق‍ری‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ه‍ی‍ل‌، ب‍رد، ۱۹۵۳-
دی‍ت‌، ۱۹۴۱ - م‌
ی‍زدان‍ی‌، ام‍ی‍رع‍ل‍ی‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، س‍ه‍ی‍ل‌
ق‍اس‍م‌ آق‍ائ‍ی‌، ن‍اص‍ر
م‍ق‍دس‍ی‌، ک‍ورش‌، ۱۳۴۹-
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ج‍واد، ۱۳۵۹-
م‍ش‍رف‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۴۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
آی‍ت‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۵-
پ‍ورم‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۲-
رح‍م‍ان‍ی‌م‍ن‍ش‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
زان‍ی‍س‌، ن‍اق‍وس‌
ن‍اق‍وس‌: زان‍ی‍س‌
: زان‍ی‍س‌، ن‍اق‍وس‌
زان‍ی‍س‌، ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: زان‍ی‍س‌
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
زان‍ی‍س‌: ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها درC++
علیزاده ، حسن ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ع۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نرم افزارABAQUS / CAE
پورمعصومی ، علی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران : زانیس ، ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌پ۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی برای موبایل
آیت ، مجید، ۱۳۵۵- ؛  تهران ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۷۰‬,‭‌ت۸،آ۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راه و رسم رونق تجارت باGoogle
هیل ، برد، ۱۹۵۳- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‍ک۸ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ویژوال Ajax: برای ساخت برنامه های قدرتمند اینترنت
هالزنر، استیون ، ۱۹۵۷- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭۸۸۸۵//‌ف‍لا‍ه۲‬,‭۱۳۸۶،۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر شبیه سازهای شبکه
رحمانی منش ، محمد ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۲‬,‭ر۳‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
UPRساده شده
مشرف ، حمید،۱۳۴۱ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران زانیس ، ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌م۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
Visval basic 2005 express edition ]ویژوال بیسیک ۲۰۰۵ اکسپرس ادیشن ]
منسفیلد، ریچارد، ۱۹۴۵- ؛  تهران ناقوس : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌م۷۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی برنامه نویسان VB. NET
مقدسی ، کورش ، ۱۳۴۹- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌م۷۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل تکنولوژی Windows sharepoint services در طراحی سایت های پورتال
باقری ، روح الله ، ۱۳۶۰ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ،۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۸۵ ‍ب۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی اینترنت :برنامه نویسی کاربردی روی سرویس دهنده وب
اکبری ، بهزاد، ۱۳۵۲ - ، مترجم ؛  تهران زانیس ، شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی تمام مسائل شبکه های کامپیوتری
کریمی ، حامد ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ت۲‌ح۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی مسائل سیستم های بانک اطلاعاتی سی .جی .دیت
دیت ، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۹۲۷‌پ۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ساخت ربات های پیشرفته
صالحی ، سهیل ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۱/۱۵‬,‭آ۷‌س۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی رهیافتی نوین
راسل ، استوارت جاناتان ؛  تهران زانیس : شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری بوسیله نرم افزار[ MINITAB ]Release 14.1
علیزاده ، جواد، ۱۳۵۹- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ع۸۳‌ک۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کارآفرینی دیجیتالی
آقازمانی ، علی محمد، ۱۳۵۸- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭آ۷‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان C++
قاسم آقائی ، ناصر ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ق۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شش سیگما همگام با نرم افزارMINITAB 14
یزدانی ، امیرعلی ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ی۴‌ش۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک