کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ،۱۳۸۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ن‍ظام‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اوارک‍ل‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ن‍رم‌اف‍زار ک‍ارب‍ردی‌ -- طراح‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -- رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ --ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
م‍وج‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌( ری‍اض‍ی‍ات‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
ال‍وان‍ی‌، س‍ی‍د م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
ن‍ام‌ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌ ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍وم‍ن‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۵۱
ه‍ول‍ت‍س‌ ن‍ای‍در، ب‍ی‍ل‌،۱۹۵۶-
ش‍ی‍راف‍ک‍ن‌، ف‍رش‍ی‍د
ب‍ن‍ت‌، س‍ای‍م‍ون‌
ح‍س‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۴-
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۲۶-
پ‍زش‍ک‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌، ۱۳۵۱-
س‍ی‍ل‍ب‍رش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
اف‍س‍ری‌، داود،- ۱۳۶۱
ره‍ن‍م‍ون‌، رام‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
طاه‍ری‍ان‌ ری‍زی‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌،۱۳۵۲-
م‍ان‍دن‍ی‌ خ‍ال‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍وم‍ن‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ان‍ص‍اری‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ن‍ص‌
س‍ه‍ا دان‍ش‌
پ‍ازن‍ی‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ ه‍ام‍ون‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
آص‍ال‌
آری‍اپ‍ژوه‌: ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌: ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌
ج‍ل‍وه‌
ن‍اق‍وس‌
گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌
پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا
آری‍اپ‍ژوه‌: ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ICDL 4 پیشرفته براساس استاندارد رایانه کار :براساس نسخه XP
پزشکی ، افشین ، ۱۳۵۱- ؛  تهران آریاپژوه : نقش سیمرغ : برگ زیتون   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌پ۴آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل UML
بنت ، سایمون ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ب۲‌م۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ORACLE developer suite 10g: ORACL 10g: oracle Developer suite 10g...
مومن ، اسماعیل ،۱۳۵۱ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۸۴۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
g 01 elcarO [اوراکل ۰۱ جی ]...lp dna LQS elcarO ot noitcudortnI/LQS
مومن ، اسماعیل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۸۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ORACLE 10 g:database administration
مومن ، اسماعیل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،‌م۸۴۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
امنیت در اینترنت و اصول زیربنایی آن
ماندنی خالدی ، فاطمه ؛  تهران آصال   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌م۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل کتاب آموزش سریع تحلیل مدارهای الکتریکی [ حسن انصاری ]
انصاری ، حسن ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف‍لا۸۴آ۸۲۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموزVisual Basic 2005 ]ویژوال بیسیک ] ۲۰۰۵
تهران آریاپژوه : نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌خ۹۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی پایگاه داده ها
سیلبرشاتس ، آبراهام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ش۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش میکروکنترولهای خانواده AVR :
حسینی ، مصطفی ؛  تهران پیام پویا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ح۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نوین گام به گام IT ]آی .تی :].فن آوری اطلاعات
افسری ، داود،- ۱۳۶۱ ؛  تهران پازنیه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ف‍لا۷آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام لینوکس ۱۰
طاهریان ریزی ، ابوالفضل ،۱۳۵۲- ؛  تهران سها دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴ط۲۵۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدیران فناوری اطلاعات
هولتس نایدر، بیل ،۱۹۵۶- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‍ه۹ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع SPSS 12.0
حسن محمدی ؛  تهران گلپونه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲،ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات
شیرافکن ، فرشید ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۹۸۲ذ۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ساختار میکروکنترلرهای AVR
سلیمیان ریزی ، علی ، ۱۳۵۴- ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌س۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
الوانی ، سید مهدی ، ۱۳۲۳- ؛  تهران انتشارات نرم افزاری هامون   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ف‍لا۷‌س۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها
رهنمون ، رامین ،۱۳۴۰- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۸۸۷‌س۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی مصنوعی Wavelet و کاربردهای آن
نام بخش ، محمدصالح ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۳/۳‬,‭‌ن۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9