کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ،۱۳۹۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ه‍ا -- طراح‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ش‍ر پ‍وی‍ن‍ت‌( م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ دات‌ ن‍ت‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
زب‍ان‌ه‍ای‌ ص‍وری‌
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رارداده‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
رح‍ی‍م‍ی‍ان‌، ام‍ی‍رح‍س‍ن‌، ۱۳۴۶-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ غ‍ن‍چ‍ه‌، س‍ی‍دس‍الار، ۱۳۵۵-
س‍ی‍د رض‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹-
ص‍ن‍ای‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
خ‍دادادی‌، رح‍ی‍م‍ه‌، ۱۳۶۳-
اس‍دپ‍ور، وح‍ی‍د
راف‍ع‌، رض‍ا، ۱۳۵۳-
ف‍رش‍ادف‍ر، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۹-
اس‍دی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۵-
م‍داح‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۵۵-
ت‍ب‍اک‌، دان‍ی‍ل‌،- ۱۹۳۴
س‍م‍ی‍ع‌پ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۳-
م‍ت‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۲-
ری‍اح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍اص‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۳-
ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍د،۱۳۵۱-
پ‍وراح‍م‍د، ان‍ور
ام‍ی‍ری‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۵۰-
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۶۶-
راد، ب‍ه‍روز، ۱۳۶۴-
 
ناشر:
ف‍دک‌ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ن‍اق‍وس‌، ال‍ی‍اس‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
آت‍ی‌ن‍گ‍ر، آت‍را
ن‍وآور، پ‍ارس‍ی‍ا
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍اق‍وس‌، م‍ی‍رزای‍ی‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ج‍ه‍ش‌، آوی‍دن‍گ‍ار
ن‍اق‍وس‌
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیک با نگرش مدیریتی
صنایعی ، علی ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ص۹‌ت۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع مهندسی تجارت الکترونیک
حسینی غنچه ، سیدسالار، ۱۳۵۵- ؛  تهران bتلفن ناشر :66401798-66417072 ،آدرس ناشر :میدان انقلاب - خ کارگرجنوبی - خ روانمهر- بن بست دولتشاهی - پ 2 ناقوس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ح۵‌م۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امن سازی DNS Server در سیستم عامل های لینوکس و ویندوز
خدادادی ، رحیمه ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌خ۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده های پیشرفته
تباک ، دانیل ،- ۱۹۳۴ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭‍ت۲‌م۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی جاوا
پوراحمد، انور ؛  تهران bتلفن ناشر , :66572335نمابر ناشر , ;66926578آدرس ناشر :انقلاب -رشتچی -پ 14 پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حل تمرین های کتاب مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها پیتر لینز
ریاحی ، علی ؛  [تهران ] ناقوس ، میرزایی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷۲۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی HTML5 وCSS3
مرادی ، محمد، ۱۳۶۶- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌م۴آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS
مداح الحسینی ، مسعود، ۱۳۵۵- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۸/۵‬,‭‌م۳۷آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درس وکنکور هوش مصنوعی ویژه داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد کامپیوتر شامل :تدریس کامل نکات کنکوری ....
رافع ، رضا، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66905312نمابر ناشر ;66905316 گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭۳/د۳۳۵ر‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زبان انگلیسی عمومی ویژه آزمون کارشناسی ارشد و تافل دکتری همراه با پاسخ تشریحی آزمون های ۷۶ تا۹۰
امیری ، مهرداد، ۱۳۵۰- ؛  تهران bتلفن ناشر :66927040 پوران پژوهش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۷۸۷ز۱۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Entity Framework 4.1
راد، بهروز، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۷۲۳۳۵،آدرس ناشر :انقلاب -رشتچی -پ ۱۴ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۲۳،ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی SharePoint ۲۰۱۰
رحیمیان ، امیرحسن ، ۱۳۴۶- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۷۵/۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۸۵،ر۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش HSE برای همه
عظیمی ، سعید،۱۳۵۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۰۹۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ منیر جاوید(اردیبهشت ) ، بین لبافی نژاد و جمهوری ، پ . 10 فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵‬,‭‌ع۶آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلرهای AVR
سید رضی ، حسن ، ۱۳۱۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۹۸۴۶۹۵-۸,نمابر ناشر ; ۸۸۹۸۴۶۹۴,آدرس ناشر :خ انقلاب ، خ ۱۶ آذر، خ نصرت ، پ ۳ ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭،/‌ک۹،‌س۹۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی :
متدین ، محمدرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران bتلفن ناشر -:66901792 ۶۶۵۷۲۱۰۰،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - نرسیده به جمالزاده شمالی ( ابتدای خ آزادی ) کوچه قایم مقام پلاک 5 واحد3 مرکز نشر جهش ، آویدنگار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌م۲۲‌م۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح مجموعه مهندسی مکانیک همراه با سوالات و پاسخ کنکور۹۰
اسدی ، مسعود، ۱۳۶۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : -۸۸۱۰۰۱۱۳-۴- ،آدرس ناشر :تهران ، خ ولیعصر، روبروی قنادی هتل بزرگ تهران جنب بانک ملی پ . 2050ط ۴ مهر سبحان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شهروند الکترونیکی E - Citizen) () :مطابق استاندارد جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور )کد استاندارد:۲/۵/۱/۲۴/۴۲-۳
ناصری ، مرتضی ، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ن۱۶‌ش۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
سمیع پور، محمد، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :66927040 پوران پژوهش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۸۵۴‌م۷۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول بنیادی و مرجع کاربردی شبکه های عصبی (همراه با نمونه های کد به زبان MATLAB وC++)
اسدپور، وحید ؛  تهران bتلفن ناشر , :66565336نمابر ناشر , ;66565337آدرس ناشر :خ جمالزاده جنوبی پلاک 144 واحد5 آتی نگر، آترا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مدیریت طرح (CM) و مدیریت پیمان (MC)
فرشادفر، محمدعلی ، ۱۳۴۹- ؛  تهران bتلفن ناشر :66484191-09126062383 نوآور، پارسیا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭ط ۴‌ف۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9