کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آی‍لار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ن‍ظام‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ورق‍ک‍اری‌
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ج‌.
ب‍ی‍ن‍ای‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
روب‍وت‌ه‍ا
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍رک‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ک‍و
 
پدیدآور:
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۲-
ک‍رم‍ی‌، م‍ه‍ران‌، ۱۳۵۶-
ب‍الاف‍ر، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍ل‍ن‍ک‍ن‍ش‍ی‍پ‌، ج‍ان‌، ۱۹۴۸ - م‌
خ‍ورش‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
دروی‍ش‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۲-
اری‌، دون‍ال‍د
پ‍اش‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ب‍راون‌، چ‍ارل‍ز
وای‍ت‌، رن‌
 
ناشر:
آی‍لار، آت‍ی‌ن‍گ‍ار
آی‍لار، آت‍ی‌ ن‍گ‍ر
آی‍لار، ات‍ح‍اد
آی‍لار، آت‍ی‌ن‍گ‍ر
ات‍ح‍اد، آی‍لار
آی‍لار، ادب‍س‍ت‍ان‌
آی‍لار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیکی
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران آیلار، آتی نگار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌م۸‌ت۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل English for computer science بانضمام واژه نامه
براون ، چارلز ؛  تهران آیلار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ک۲،‌ب۴۲۲۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهارت پنجم ICDL استفاده از برنامه ی پایگاه داده ( Microsoft Access 2003 )
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران آیلار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مباحث ویژه کد درس :۱۳۱۹۱۱۳۱
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران آیلار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌ج۲‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهارت دوم ICDL 0102 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (Windows seven)نسخه ی ۵
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران آیلار، ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۴۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مزیت رقابتی فناوری اطلاعات
کرمی ، مهران ، ۱۳۵۶- ؛  تهران آیلار، آتی نگر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ک۴‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هوش تجاری
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران آیلار، آتی نگر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌م۷۷‍ه۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی ربات
بلنکنشیپ ، جان ، ۱۹۴۸ - م ؛  تهران آیلار، اتحاد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۱‬,‭‌ب۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیر پروژه ۴ : نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی
خورشیدی ، علی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران اتحاد، آیلار   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۲۰۰‬,‭‌خ۹‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کسب و کار الکترونیکی
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران آیلار، آتی نگر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌م۸‌ک۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها و آزمایشگاه
جباریه ، علیرضا ؛  تهران آیلار، ادبستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۱۸۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
null
 
 
مرجع کامل برنامه نویسی به زبان
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های بی سیم سیسکو
پاشایی ، بهرام ؛  تهران آیلار، اتحاد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸‬,‭‌س۹‌پ۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معماری داخلی و اجزاء کامپیوتر:قابل استفاده دانشجویان کارشناسی -کاردانی علمی کاربردی ...
وایت ، رن ؛  تهران آیلار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭و۲‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول پرسکاری و طراحی قالب های پرس
اری ، دونالد ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۱۲۵۵،آدرس ناشر :تهران آیلار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۵۰‬,‭‌ف‍لا ۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی بینایی ماشین و پردازش تصویر( Open CV-Matlab)
بالافر، محمدعلی ، ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۰۱۲۵۵،آدرس ناشر :تهران آیلار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۳۲‬,‭‌ب۲‌م۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک