کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ات‍ح‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ات‍رون‍ی‍ک‌
ادوب‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ر
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ای‍ل‌ه‍ا( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍رق‌ -- س‍ی‍م‌ک‍ش‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ -- -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
ت‍دارک‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷- ،a01
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۰-
ش‍م‍ش‍ادی‌، م‍س‍ع‍ود، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍ری‍م‍ی‌طاری‌، ک‍ورش‌، ۱۳۴۷-
ک‍رم‍ی‌، م‍ه‍ران‌، ۱۳۵۶-
دی‍ت‍ل‌، پ‍ل‌ ج‌.، ۱۹۶۹ - م‌
م‍اه‍ب‍از، آرش‌، ۱۳۵۰-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵-
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌،
دروی‍ش‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۲-
ل‍ی‍چ‌، روت‍ال‍د،a01
ح‍ق‌م‍رادی‌ن‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۵۸-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‌رض‍ا،۱۳۴۷-
م‍ل‍ک‍ان‌، ل‍ی‍لا، ۱۳۵۷-
رس‍ت‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،- ۱۳۴۸
 
ناشر:
ات‍ح‍اد، آت‍ی‌ن‍گ‍ر
: ات‍ح‍اد، : آت‍ی‌ن‍گ‍ر
ادب‍س‍ت‍ان‌، ات‍ح‍اد
: ات‍ح‍اد
ات‍ح‍اد
ادب‍س‍ت‍ان‌، ات‍ح‍اد
ات‍ح‍اد، آت‍ی‌ ن‍گ‍ر
ج‍ه‍ان‌ ن‍و، ات‍ح‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارت اول :آموزش گام به گام (ICDLXP)]مفاهیم پایه ای فناوری اطلاعات (IT)] آی .تی ]= مطابق باآخرین استاندارد[ بین المللی کاربری کامپیوتر]
ماهباز، آرش ، ۱۳۵۰- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۲۱۶‌م۹۱۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی پیشرفته ( با استفاده از پاسکال )
کریمی طاری ، کورش ، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان ، اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲،‌ک۴۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی الکترونیکی
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۰- ؛  تهران اتحاد، آتی نگر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۲۶۵‬,‭‌م۸‌ب۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان C++
شیلد، هربرت ، ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳،‌ش۸۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارتباطات راه دور ، اینترنت و فناوری بی سیم
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۰- ؛  تهران : اتحاد، : آتی نگر   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱/۵‬,‭‌م۷۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع برنامه نویسان Visual Basic.Net )معرفی NET. و سرویس دهنده های وب )
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹د۹۷۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات (ساختارهای فایل )کد درس ۱۳۱۹۱۱۳۹
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران جهان نو، اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های محلی کامپیوتری و کارگاه
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۷‬,‭‌ج۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها
شمشادی ، مسعود، گردآورنده و مترجم ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۱۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با Visual c 2008 برنامه بنویسم
دیتل ، پل ج .، ۱۹۶۹ - م ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵،د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت الکترونیکی زنجیره تامین و ارتباط با مشتری
کرمی ، مهران ، ۱۳۵۶- ؛  تهران اتحاد، آتی نگر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۵‬,‭‌ک۴‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مسایل اخلاقی و اجتماعی در فناوری اطلاعات
ملکان ، لیلا، ۱۳۵۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۲۶۴۱۱۳۰,نمابر ناشر ; ۲۲۶۴۱۱۳۰,آدرس ناشر :خ شریعتی روبروی دولت خ امامزاده کوچه شیخی پلاک ۴ واحد ۱ اتحاد، آتی نگر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌م۷۴‌م۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش و سیستم های تصمیم یار
کرمی ، مهران ، ۱۳۵۶- ؛  تهران : اتحاد، : آتی نگر   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲،‌ک۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل ۲ و کارگاه کد درس ۱۲۱۹۱۱۳۱۲
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌م۲۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اینترنت بر اساس طرح درس وزارت آموزش و پرورش دوره کاردانی کامپیوتر، کد درس ۱۳۱۹۱۱۳۰۷
جباریه ، علی رضا،۱۳۴۷- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۲۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام مهارت های هفت گانه ICDL XP مورد تائید بنیاد ICDL ایران
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴آ۷۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار :مطابق با سر فصل مطالب درسهای نرم افزار۱ و ۲
لیچ ، روتالد،a01 ؛  تهران : اتحاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌ل۹‌م۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
محیطهای چندرسانه ای ( کد درس ۱۳۱۹۱۱۳۱۱)
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ،a01 ؛  تهران ادبستان ، اتحاد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۷۵‬,‭‌ج۲‌م۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مکاترونیک =Mechatronics
رستمی ، حمیدرضا،- ۱۳۴۸ ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۱۲‬,‭ر۵‌م۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برقکار ساختمان درجه ۲ بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کد استاندارد۲۸/۵۵-۸
حق مرادی نیا، مصطفی ، ۱۳۵۸- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۸۵‬,‭‌ح۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2