کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ادب‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
وب‌ -- خ‍دم‍ات‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍رق‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دی‌ ق‍رب‍ان‍ی‌
پ‍رس‍م‍ن‌، راج‍ر اس‌.، ۱۹۴۷ - م‌
دروی‍ش‍ی‌،غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۵۲
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۰-
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۲-
ک‍ری‍م‍ی‌طاری‌، ک‍ورش‌، ۱۳۴۷-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
دروی‍ش‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۲-
ن‍وری‌، ص‍م‍د، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
: ادب‍س‍ت‍ان‌، : آت‍ی‌ن‍گ‍ر
ادب‍س‍ت‍ان‌، ات‍ح‍اد
ادب‍س‍ت‍ان‌: ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ادب‍س‍ت‍ان‌
ادب‍س‍ت‍ان‌، آت‍ی‌ ن‍گ‍ر
آی‍لار، ادب‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی : کد درس ۱۳۱۹۱۱۱۳
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان : جهان نو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ج۲۳آ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه پایگاه داده ها (کد درس :۱۳۱۹۱۱۳۰۶)
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،‌ج۱۸۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امنیت اطلاعات
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۰- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌م۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی پیشرفته ( با استفاده از پاسکال )
کریمی طاری ، کورش ، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان ، اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲،‌ک۴۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار درجه Icdl-xp ۲گواهینامه بین المللی کاربری ...
مهدی قربانی ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ق۴۲ر۲۴۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهارت اول ICDL مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زیرساخت فناوری اطلاعات
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران : ادبستان ، : آتی نگر   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌م۸۲ز۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی نرم افزار کد درس ۱۳۱۹۱۱۲۱
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌ج۱۶‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران ادبستان ، آتی نگر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌م۸۴‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهارت هفتم ICDL: استفاده از اینترنت و پست الکترونیک ( Internet and E-mail )
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهارت ششم :آموزش گام به گام ([(ICDL XP آی .سی .دی .ال .ایکس .پی ]آشنایی با نرم افزار بانک اطلاعاتی Access ]اکسس ] مطابق با آخرین استاندارد[ بین المللی کاربری کامپیوتر]
درویشی ،غلامرضا،۱۳۵۲ ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۵۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهارت چهارم آموزش گام به گام ( ICDL XP) نرم افزار صفحه گسترده Excel مطابق با آخرین استاندارد
درویشی ،غلامرضا،۱۳۵۲ ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهارت سوم ICDL مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۴۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهارت اول ICDL مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهارت اول ICDL مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهارت اول ICDL مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مهارت اول ICDL مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مهارت دوم ICDL 0102 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (Windows seven)نسخه ی ۵
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران آیلار، ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۴۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکتریسیته و مغناطیس پیش نیاز برای رشته های مهارتی برق صنعتی ... و الکترونیک کار عمومی کد ۱۱/۵۲ - ۸
نوری ، صمد، ۱۳۴۸- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌ن۸۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی وب
پرسمن ، راجر اس .، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۱۳‬,‭‌پ۴‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2