کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ت‍داب‍ی‍ر ای‍م‍ن‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍ازم‍ان‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
: ش‍ی‍خ‌ب‍ه‍ائ‍ی‌
: ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل
استالینگز، ویلیام ؛  اصفهان : شیخ بهائی   ، ،۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ف‍لا۴۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انتقال داده ها و شبکه های کامپیوتری
استالینگز، ویلیام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و معماری کامپیوتر( طراحی برای کارایی بهتر)
استالینگز، ویلیام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‍ک۶۴۳‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی امنیت شبکه ( :کاربردها و استانداردها)
استالینگز، ویلیام ؛  بابل : علوم رایانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ف‍لا۴۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری و انتقال داده ها
استالینگز، ویلیام ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا ۵‌ش۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی امنیت شبکه (کاربردها و استانداردها)
استالینگز، ویلیام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ف‍لا ۴۶‌م۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انتقال داده ها و شبکه های کامپیوتری
استالینگز، ویلیام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک