کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ا
ف‍ولاد -- ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
ارت‍ع‍اش‍ات‌
ق‍ی‍د و ب‍س‍ت‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍اش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ اف‍زار -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
چ‍اه‍ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‌ -- ن‍م‍ودارگ‍ی‍ری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ن‍گ‍ه‍ا -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- ح‍ف‍اری‌ و اس‍ت‍خ‍راج‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
چ‍اه‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‌ -- ن‍م‍ودارگ‍ی‍ری‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
ن‍ان‍ف‍ارا، ف‍ران‍ک‌،a01
ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۲-
ب‍ص‍ی‍ر، ح‍س‍ن‌، ۱۳۸۰- ۱۳۱۱
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
اس‍ک‍وئ‍ی‍ت‌، ج‍ورج‌
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۲۴-
ب‍ص‍ی‍ر، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۱-
ب‍ص‍ی‍ر، ح‍س‍ن‌
ص‍ن‍ای‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۴-
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵ - م‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۴-
م‍ی‍رع‍ش‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
رس‍ول‍ی‌، ش‍ه‍ری‍ار
س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۴-
س‍اه‍اک‍ی‍ان‌، ت‍ال‍ی‍ن‌
گ‍ل‍ع‍ذار، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
ص‍ف‍وی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍را، اب‍رت‍و،a01
م‍ح‍ج‍وب‌ م‍ق‍دس‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
ش‍ی‍خ‌ب‍ه‍ائ‍ی‌
ارک‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
س‍ازم‍ان‌ آم‍ار، اطلاع‍ات‌ و خ‍دم‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌، ش‍ه‍رداری‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
ش‍ی‍خ‌ب‍ه‍ای‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍پ‍اه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
: ش‍ی‍خ‌ب‍ه‍ائ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل
استالینگز، ویلیام ؛  اصفهان : شیخ بهائی   ، ،۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ف‍لا۴۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و طراحی پایگاه داده ها( مخصوص دانشجویان کاردانی و کارشناسی کامپیوتر)
ساهاکیان ، تالین ؛  اصفهان : جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،۲‌س‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختار میکروکنترلرهای AVR
سلیمیان ریزی ، علی ، ۱۳۵۴- ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌س۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم مواد( ساختار، خواص و مهندسی مواد)
تویسرکانی ، حسین ، ۱۳۳۲- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳/۶‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم و فلوچارت
رسولی ، شهریار ؛  اصفهان سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری ، شهرداری اصفهان ، مرکز آموزش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷ر۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات مکانیکی
محجوب مقدس ، سعید ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌م۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم مواد( خواص و مهندسی مواد)
تویسرکانی ، حسین ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، دفتر انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیک در هزاره سوم
صنایعی ، علی ، ۱۳۴۴- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ص۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان C++
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵ - م ؛  اصفهان شیخ بهائی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳،د۸۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی الکترونیک
میرعشقی ، علی ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌م۹‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها
گلعذار، محمد علی ، ۱۳۲۹- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌گ۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ساختار میکروکنترلرهای PIC
سلیمیان ریزی ، علی ، ۱۳۵۴- ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌س۸۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی ماشینهای کنترل عددی (CNC)
نانفارا، فرانک ،a01 ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌ن۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ترابری در معادن
بصیر، حسن ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۳۳۱‬,‭‌ب۶‌ت۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی قید و بند
صفوی ، محسن ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۷‬,‭‌ص۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چاه نگاری
سرا، ابرتو،a01 ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۸۷۱/۳۵‬,‭‌س۴‌چ۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خواص مهندسی سنگها :تئوریها و کاربردهای اجرایی
وفائیان ، محمود،۱۳۲۴- ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۶‬,‭و۷‌خ۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی چاه پیمائی برای زمین شناسان
اسکوئیت ، جورج ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۸۷۱/۳۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روشهای استخراج معدن
بصیر، حسن ، ۱۳۸۰- ۱۳۱۱ ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۹۱‬,‭‌ب۶ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی معدنکاری
بصیر، حسن ، ۱۳۱۱- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۴۵‬,‭‌ب۶‌م۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8