کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ال‍م‍پ‍ی‍اده‍ا(ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا--آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا(ع‍ال‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ج‍اوا ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ --ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ورم‍ن‌، ت‍ام‍س‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ک‍ورم‍ن‌،ت‍ام‍س‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
م‍ن‍وچ‍ه‍رزاده‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۱-
رس‍ول‍ی‌، ش‍ه‍ری‍ار
گ‍ودری‍چ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ع‍ل‍ی‍خ‍ان‍زاده‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۳۵-
ق‍ل‍ی‌زاده‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۳۴-
غ‍لام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
ت‍وم‍اس‌ اچ‌ . ک‍ورم‍ن‌
ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍ود
ره‍ن‍م‍ون‌، رام‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
ی‍وس‍ف‍ی‌،ه‍ادی‌، ۱۳۵۴-
ق‍دس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍اق‍ری‌، ع‍ل‍ی‌رض‍ا
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌،ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
: م‍ه‍رس‍ب‍ح‍ان‌
: دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ص‌
ف‍اطم‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ آم‍ار، اطلاع‍ات‌ و خ‍دم‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌، ش‍ه‍رداری‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ آوا، ت‍م‍ث‍ی‍ل‌، دادس‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
درخ‍ش‍ش‌
ن‍اق‍وس‌
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر الگوریتم ها
کورمن ، تامس ؛  مشهد درخشش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌ف‍لا۱۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر الگوریتم ها
توماس اچ . کورمن ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در جاوا
گودریچ ، مایکل ؛  تهران : دیباگران تهران   ، ،۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۳/۷۶‬,‭‌ج۲،‌گ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها
رهنمون ، رامین ،۱۳۴۰- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۸۸۷‌س۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور طراحی الگوریتم : ویژه ی داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد کامپیوتر...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳د۳۸۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم و فلوچارت
رسولی ، شهریار ؛  اصفهان سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری ، شهرداری اصفهان ، مرکز آموزش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷ر۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم و فلوچارت
غلامی ، بهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷،‌غ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتم
یوسفی ،هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران bتلفن ناشر :66927040 پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور طراحی الگوریتم :ویژه ی داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد کامپیوتر تمامی گرایش های سخت افزار...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳د۳۸۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل الگوریتمها
قلی زاده ، بهروز، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷،‌ق۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتم کارشناسی ارشد :مجموعه مهندسی کامپیوتر شامل شرح - نکته -تست
منوچهرزاده ، مهدی ، ۱۳۶۱- ؛  تهران : مهرسبحان   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۸۲۷ط۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۵‌م۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با الگوریتم ها
کورمن ،تامس ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۲۸۳۰,آدرس ناشر :تهران کتاب آوا، تمثیل ، دادستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌م۶۷‍ف‍لا‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها
علیخانزاده ، امیر، ۱۳۳۵- ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ع۷۶‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتم ها تحلیل ، طراحی و ارزیابی کارایی
نقیب زاده ، محمود ؛  مشهد آستان قدس رضوی ،شرکت به نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷،‌ن۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مسایل حل شده در طراحی الگوریتم ها
باقری ، علی رضا ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷،‌ب۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
۶۰۰مسئله ی چندگزینه ای از داده ساختارها و الگوریتم ها
قدسی ، محمد ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۲۵۳‬,‭‌ق۳۱۴۳‌ش۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معماهای الگوریتمی
قدسی ، محمد ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰/۲۴‬,‭‌ق۴‌م۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر الگوریتم ها
تهران نص   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور طراحی الگوریتم ، ویژه ی : داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد کامپیوتر، تمامی گرایش های سخت افزار...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳د۳۸۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2