کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ ای‍ن‍ت‍ل‌۸۰۸۶
روب‍ات‍ی‍ک‌
آب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍وری‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ازه‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ح‍س‍گ‍ر ب‍ی‌س‍ی‍م‌
م‍ن‍طق‌ ج‍دی‍دnredoM ,cigoL
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
آب‍راه‍ه‌ ه‍ا
ت‍ول‍ی‍د -- ف‍رای‍ن‍ده‍ا
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ذب‍ی‍ح‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ج‍ن‍گ‌، ج‍ون‌
راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ام‍ی‍ن‌
ای‍ران‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ام‍ی‍ن‌، ۱۳۲۱-
ج‍ان‍ز، ک‍ای‍ل‌، ۱۹۶۵ - م‌
م‍ک‍ورم‍ک‌، م‍ارک‌ اچ‌
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
آس‍ل‍ن‍در، دی‍وی‍د م‍ارت‍ی‍ن‌،- ۱۹۴۰
اف‍ن‌ب‍ک‌، ج‍ان‌
ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ون‌
ک‍ی‍ن‍ک‍ی‍د، دی‍وی‍د رون‍ال‍د
دوگ‍ارم‍و، ارن‍س‍ت‌ پ‍ل‌، ۱۹۰۷ - م‌
رض‍ای‍ی‌ پ‍ژن‍د، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا( ع‌)
: دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا ( ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌ )
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل ART*Lantis 4.5
ذبیحی ، مرتضی ؛  مشهد امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ذ۲/۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، برنامه نویسی و ربطدهی خانواده ۸۰۸۸/۸۰۸۶
افن بک ، جان ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۶۶۵ط‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزار بلادرنگ برای کنترل به زبان C]سی ]
آسلندر، دیوید مارتین ،- ۱۹۴۰ ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭آ۵۳۹‌ن‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی : مفاهیم بنیادی
راسل ، استوارت جاناتان ؛  مشهد : دانشگاه امام رضا ( ع )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲۱‌ه۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رویکردی نوین در هوش مصنوعی
راسل ، استوارت جاناتان ؛  مشهد : دانشگاه امام رضا ( ع )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‌ه۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول هیدرولوژی کاربردی
علیزاده ، امین ، ۱۳۲۱- ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱/۲‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول هیدرولوژی کاربردی
علیزاده ، امین ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱/۲‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مواد و فرآیندهای تولید
دوگارمو، ارنست پل ، ۱۹۰۷ - م ؛  مشهد دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭د۹‌م۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک کانالهای باز
حسینی ، محمود ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ه۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مقدماتی
بهبودیان ، جواد ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ب۸۸آ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی اجرای سازه های فولادی
ایرانی ، فریدون ؛  [مشهد] دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و محاسبه سازه های فولادی به روش ضریب بار و ضریب مقاومت ( LRFD )
مکورمک ، مارک اچ ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۷۴۲ط‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شبیه سازی و برنامه نویسی روبات ها با استفاده ازMicrosoft robotics developer studio
جانز، کایل ، ۱۹۶۵ - م ؛  مشهد دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۱‬,‭‌ج۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه های دو
رضایی پژند، محمد ؛  مشهد دانشگاه امام رضا( ع )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭ر۶‌ت۳۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی
کینکید، دیوید رونالد ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک۹۵آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های حسگر بیسیم
جنگ ، جون ؛  مشهد دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۲‬,‭‌ش۲‌ج۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه های یک
رضایی پژند، محمد ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭ر۶‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
منطق برای ریاضیدانان
همیلتون ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‍ه۸‌م۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک