کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍اذب‍ه‌گ‍ران‍ی‌ -- ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
ث‍اب‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌
ک‍ارس‍ن‍ج‍ی‌
ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
ن‍ف‍ت‌ -- م‍خ‍ازن‌ ذخ‍ی‍ره‌ -- ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
ک‍ال‍ی‍ب‍راس‍ی‍ون‌
اک‍ت‍ش‍اف‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌ اردس‍ت‍ان‍ی‌، وح‍ی‍د
م‍ح‍م‍ودزاده‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ن‍اک‍را، ب‍ی‌ .س‍ی‌
س‍ت‍وده‌، ف‍رب‍د،
م‍ان‍دگ‍اری‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
دزف‍ول‍ی‍ان‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
س‍ن‍ا، ل‍ی‌ی‍ف‌ آرون‍وی‍چ‌
م‍ع‍طوف‍ی‌، ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۶-
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
ب‍وش‌، ت‍د، ۱۹۱۹ - م‌
ب‍وش‌، ت‍د، م‌- ۱۹۱۹
س‍اون‍ی‌، ا .ک‍ی‌.،a01
ح‍ری‍رپ‍وش‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ان‍ص‍اری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
اس‍ک‍ار، آن‍ت‍ون‍ی‌ ج‍ی‍م‍ز ت‍ام‍س‌
ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌ اچ‌.، ۱۹۳۹ - م‌
پ‍اک‌طی‍ن‍ت‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۳۹-
ح‍ری‍رپ‍وش‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۳۲-
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۰۶-
 
ناشر:
آذری‍ون‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد، ان‍ت‍ش‍ارات‌
ق‍دی‍س‌
پ‍ل‍ک‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
س‍ی‍م‍ی‍ن‌دخ‍ت‌
: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
آوی‍ن‌
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اراک‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
طراح‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ابزارهای مدرن اندازه گیری دقیق
معطوفی ، فتح الله ،۱۳۳۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۰۰/۵‬,‭‌م۵۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون
محمودزاده ، محمدتقی ؛  تهران آذریون   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۰۰/۵‬,‭‌م۳‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل اندازه گیری ابعادی
بوش ، تد، م - ۱۹۱۹ ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۰‬,‭‌ب۹‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دستگاههای اندازه گیری
سلطانی ، مسعود، ۱۳۰۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۰۰/۵‬,‭‌س۸د۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اندازه گیری دقیق
حریرپوش ، محمدجواد، ۱۳۳۲- ؛  تهران آذریون   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۹‬,‭‌ح۴‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مترولوژی و مهندسی دقیق
اسکار، آنتونی جیمز تامس ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۴۵‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای اندازه گیری دقیق :کالیبراسیون ، ابزارهای ورنیه ، کمپراتورها، سنجه ها، CMM و...
بوش ، تد، ۱۹۱۹ - م ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۰‬,‭‌ب۹‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی کار و زمان ( : مهندسی کار و مدیریت زمان )
علی احمدی ، علیرضا ؛  تهران : دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶۰‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری و کالیبراسیون دما
عابدینی ، محمد، ۱۳۳۷ - ، مترجم ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۹‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ابزار دقیق ، اندازه گیری و تحلیل
ناکرا، بی .سی ؛  تهران bتلفن ناشر , :02166013129نمابر ناشر , ;02166013129آدرس ناشر :تهران - خیایان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۰۰/۵‬,‭‌ن۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با دستگاه های اندازه گیری و سیستم کنترل
پاک طینت ، محمدجواد، ۱۳۳۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :02166493035نمابر ناشر , ;02166493034آدرس ناشر :تهران - خیابان انقلاب - خیابان فخررازی - کوی فاتحی داریان - پلاک 2 واحد 13 سیمین دخت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۰۰/۵‬,‭‌پ۲آ۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری الکتریکی
ساونی ، ا .کی .،a01 ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۵‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
یکاها و ابعاد کمیتهای فیزیکی
سنا، لی یف آرونویچ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۹‬,‭‌س۹‌ی۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گرانی سنجی کاربردی (اکتشاف کانی ، زمین شناسی مهندسی )
ابراهیم زاده اردستانی ، وحید ؛  تهران bتلفن ناشر :88001080داخلی , 306آدرس ناشر :خ کارگر شمالی ،خ ۱۶(فرشی مقدم )مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۳۳۴‬,‭‌ف‍لا۲‌گ۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عملی کردن دانسته ها
بلانچارد، کنت اچ .، ۱۹۳۹ - م ؛  تهران آوین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸۲‬,‭‌ب۸د۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری دقیق ابعادی
دزفولیان ، حمیدرضا ؛  همدان انتشارات دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۰‬,‭د۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون
حریرپوش ، محمدجواد ؛  تهران پلک   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۰۰/۵‬,‭‌ح۴‌س۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری سطح مخازن
ماندگاری ، عبدالکریم ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۷۱۵۲۵۵- ۶۶۷۱۶۰۹۸ ،آدرس ناشر :خیابان فردوسی شمالی - خیابان کوشک شرقی - کوچه انوشیروانی - پلاک ۲۰ - طبقه چهارم -واحد۱۳ قدیس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۶۹۲/۵‬,‭‌م۲‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روش های گرانی و مغناطیسی در ژئوفیزیک اکتشافی
انصاری ، عبدالحمید ؛  یزدbتلفن ناشر : ۹-۸۲۱۱۶۷۰-۰۳۵۱-۸۱۲۳۰۳۴،آدرس ناشر :یزد- صفاییه - سایت اصلی دانشگاه یزد- معاونت پژوهشی دانشگاه - اداره چاپ و نشر دانشگاه یزد دانشگاه یزد، انتشارات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۶۹‬,‭‌ف‍لا۸ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول و قواعد ابزار دقیق
ستوده ، فربد، ؛  اراک bتلفن ناشر : ۰۸۶-۳۳۴۰۰۲۲۲،آدرس ناشر :اراک -خیابان دانشگاه دانشگاه صنعتی اراک انتشارات دانشگاه دانشگاه صنعتی اراک ، انتشارات   ، ،۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۰۰/۵‬,‭‌س۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2