کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اه‍واز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍رق‌ -- ت‍ول‍ی‍د غ‍ی‍رم‍ت‍م‍رک‍ز
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- س‍ی‍م‌پ‍ی‍چ‍ی‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
روب‍وت‌ه‍ا -- ن‍رم‌اف‍زار
م‍اه‍واره‌ه‍ای‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
روش‌ ال‍م‍ان‌ه‍ای‌ م‍ح‍دود
ص‍ن‍ای‍ع‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍م‍پ‍ل‍ن‌، ان‍درو
ص‍ال‍ح‍ی‌، ح‍م‍دال‍ل‍ه‌،
ل‍ی‍ک‌، آل‍ف‍رد،۱۹۴۷ - م‌
ق‍ب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،- ۱۳۳۳
ح‍ی‍دری‌زاده‌، ف‍ری‍ب‍ا
ش‍ال‍ک‍وف‌، راب‍رت‌
چ‍اق‍ری‌، م‍ح‍م‍د
چ‍ودری‌، س‍ون‍ت‍را
ان‍ص‍اری‌، ص‍ف‍در
ل‍وگ‍ان‌، داری‍ل‌ال‌
ق‍ن‍وات‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۰-
ک‍ارت‍ال‍وپ‍وک‍وس‌، اس‍ت‍م‍ات‍ی‍وس‌
اب‍ن‌ج‍لال‌، رض‍ا
اب‍ن‌ ج‍لال‌، رض‍ا
پ‍ره‍ام‌، ه‍وش‍ن‍گ‌،- ۱۳۳۵
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍دچ‍م‍ران‌ اه‍واز
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اه‍واز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
ت‍راوا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍دچ‍م‍ران‌ (اه‍واز)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ (اه‍واز)
م‍ه‍زی‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی مصنوعی
شالکوف ، رابرت ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‌ش۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
منطق فازی و شبکه های عصبی ( مفاهیم و کاربردها)
کارتالوپوکوس ، استماتیوس ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۷‬,‭‌ک۲‌م۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع webots: راهنمای مدل کردن و شبیه سازی ربات هاwebots 6
قنواتی ، مهدی ، ۱۳۶۰- ؛  اهوازbتلفن ناشر , :3383734نمابر ناشر , ;3383734آدرس ناشر :کیانپارس -خیابان نهم غربی -پلاک 128 تراوا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۱‬,‭‌ق۹ر۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی مهندسی ویژه دانشجویان عمران
قبادی ، محمدحسین ،- ۱۳۳۳ ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌ق۲ز۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری ماهواره ای باGPS
لیک ، آلفرد،۱۹۴۷ - م ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۹۵/۵‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول صنایع شیمیایی
پرهام ، هوشنگ ،- ۱۳۳۵ ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های مهندسی عمران
تمپلن ، اندرو ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۲‬,‭‌ت۸‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سیم بندی و سیم پیچی موتورهای الکتریکی " تک فاز و سه فاز"
انصاری ، صفدر ؛  اهواز مهزیار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۴۷۴‬,‭‌ف‍لا۸ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری مهندسی
ابن جلال ، رضا ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ن۷‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال
چودری ، سونترا ؛  اهواز انتشارات دانشگاه شهیدچمران اهواز   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌چ۹ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین نقشه برداری
ابن جلال ، رضا ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران (اهواز)   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ف‍لا۲ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه شیمی عالی
حیدری زاده ، فریبا ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ح۹آ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش اجزای محدود
لوگان ، داریل ال ؛  اهواز دانشگاه شهیدچمران (اهواز)   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹،‌ل۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش های محاسباتی در فیزیک حالت جامد
صالحی ، حمدالله ، ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ص۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ترمودینامیک پیشرفته
چاقری ، محمد ؛  اهوازbتلفن ناشر : ۳۳۴۸۴۲۰-۲۴-۳۳۴۸۳۳۶-۳۹،آدرس ناشر :اهواز - دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اهواز   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌چ۲‌م۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول نظری و عملی مکانیک خاک
ابن جلال ، رضا ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک