کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
س‍رور اطلاع‍ات‍ی‌( ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌
آگ‍ه‍ی‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
م‍خ‍اب‍رات‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
آم‍وزش‌ ح‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ -- آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
پ‍روت‍ک‍ل‌ه‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، اح‍س‍ان‌
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۰-
ه‍ورت‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ک‍ن‍دل‌، ۱۹۴۹ - م‌.،a01
ذاک‍رال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
م‍وران‌، م‍ای‍ک‌، ۱۹۵۸ - م‌
اک‍ب‍ری‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۵۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
دروی‍ش‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۲-
خ‍دادادی‌، رح‍ی‍م‍ه‌، ۱۳۶۳-
ک‍ام‍ر، داگ‍لاس‌ ای‌.،a01
چ‍ی‍س‌، ن‍ی‍ک‍لاس‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
ن‍ی‍وت‍ن‌، ه‍ری‌
اک‍ب‍ری‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۵۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ن‍اص‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۳-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‌رض‍ا،۱۳۴۷-
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۶۴-
دات‍ی‌، ان‍درو، م‌- ۱۹۶۷
ده‍س‍ت‍ان‍ی‌، داری‍وش‌، ۱۳۶۴-
م‍ان‍دن‍ی‌ خ‍ال‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
: ات‍ح‍اد، : آت‍ی‌ن‍گ‍ر
ن‍اق‍وس‌، ال‍ی‍اس‌
خ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ر ه‍زاره‌
ات‍ح‍اد
: دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ص‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
زان‍ی‍س‌، ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
آص‍ال‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی اینترنت
ملکیان ، احسان ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ASP. NETای .اس .پی .نت ]
داتی ، اندرو، م - ۱۹۶۷ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭د۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امنیت در اینترنت و اصول زیربنایی آن
ماندنی خالدی ، فاطمه ؛  تهران آصال   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌م۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
امنیت داده ها
ذاکرالحسینی ، علی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۵۹‬,‭ذ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارتباطات راه دور ، اینترنت و فناوری بی سیم
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۰- ؛  تهران : اتحاد، : آتی نگر   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱/۵‬,‭‌م۷۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
امن سازی DNS Server در سیستم عامل های لینوکس و ویندوز
خدادادی ، رحیمه ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌خ۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی برنامه نویسی [ASP 3.0ای اس پی ۰]/ ۳
چیس ، نیکلاس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌چ۹آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی کسب درآمد از اینترنت در ۹۰ روز
دهستانی ، داریوش ، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭د۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی کاربردی روی سرویس دهنده وب از طریق [A.S.Pای .اس .پی ]
اکبری ، بهزاد، ۱۳۵۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تبلیغات اینترنتی
سلیمانی ، سعید، ۱۳۶۴- ؛  bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ، تهران ناقوس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۶۱۴۶‬,‭آ۷۳،‌س۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی فن آوری اطلاعات :کتاب اینترنت ، هر آنچه که لازم است شما از شبکه های کامپیوتری و چگونگی کار اینترنت بدانید
کامر، داگلاس ای .،a01 ؛  تهران bتلفن ناشر , :8-88984695نمابر ناشر , ;88984696آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان 16 آذر خیابان نصرت - پلاک 3 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ک۲۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اینترنت بر اساس طرح درس وزارت آموزش و پرورش دوره کاردانی کامپیوتر، کد درس ۱۳۱۹۱۱۳۰۷
جباریه ، علی رضا،۱۳۴۷- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۲۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات (IT)] آی .تی ]
نیوتن ، هری ؛  تهران خانه نشر هزاره   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲‬,‭‌ن۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهارت هفتم ICDL: استفاده از اینترنت و پست الکترونیک ( Internet and E-mail )
درویشی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی اینترنت :برنامه نویسی کاربردی روی سرویس دهنده وب
اکبری ، بهزاد، ۱۳۵۲ - ، مترجم ؛  تهران زانیس ، شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ابزارها و فناوری های E -Learning: راهنمای علمی برای مربیان ، معلمین و متخصصین تعلیم و تربیت و طراحان آموزشی
هورتون ، ویلیام کندل ، ۱۹۴۹ - م .،a01 ؛  تهران : دیباگران تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۸‌ه۹‬,‭۱۳۸۴،۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شهروند الکترونیکی E - Citizen) () :مطابق استاندارد جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور )کد استاندارد:۲/۵/۱/۲۴/۴۲-۳
ناصری ، مرتضی ، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ن۱۶‌ش۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیک :بازاریابی اینترنتی با موتورهای جستجو :راهکارهای افزایش ترافیک وب سایت شما
موران ، مایک ، ۱۹۵۸ - م ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۰۵۱۱۸۴۲۷۴۵۱،آدرس ناشر :چهارراه دکترا- نبش ابن سینای ۹ - داخل پاساژ انتشارات خراسان   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۲۶۵‬,‭‌م۷۶‌ت۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی فناوری اطلاعات
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ج۶‌م۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی اینترنت
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ح۷۵۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2