کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍رور اطلاع‍ات‍ی‌( ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
پ‍روت‍ک‍ل‌ه‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
گ‍رن‍ر، ج‍ی‍س‍ن‌، ۱۹۷۸ - م‌
چ‍ی‍س‌، ن‍ی‍ک‍لاس‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
اک‍ب‍ری‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۵۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
دات‍ی‌، ان‍درو، م‌- ۱۹۶۷
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
اک‍ب‍ری‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۵۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
زان‍ی‍س‌، ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، ن‍ش‍ر ن‍م‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ط اول‌
ن‍ص‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ASP. NETای .اس .پی .نت ]
داتی ، اندرو، م - ۱۹۶۷ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭د۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی برنامه نویسی [ASP 3.0ای اس پی ۰]/ ۳
چیس ، نیکلاس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌چ۹آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی کاربردی روی سرویس دهنده وب از طریق [A.S.Pای .اس .پی ]
اکبری ، بهزاد، ۱۳۵۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی اینترنت :برنامه نویسی کاربردی روی سرویس دهنده وب
اکبری ، بهزاد، ۱۳۵۲ - ، مترجم ؛  تهران زانیس ، شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Java
شیلد، هربرت ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲،‌ش۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پیشرفته LAMP
گرنر، جیسن ، ۱۹۷۸ - م ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، نشر نما   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌گ۴آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی اینترنت
رضایی ، عباسعلی ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۰۵۱۱-۷۵۲۶۱۳۴،آدرس ناشر :مشهد - خیام شمالی - شهرک پردیس - نگین - 10 پلاک - 4 طبقه 3 انتشارات خط اول   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹ر۵۳۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ASP. NET مرجع کامل
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌ج۷، آ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک