کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌
گ‍وگ‍ل‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
ت‍دارک‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍دارک‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
دروی‍ش‍ی‌،غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۵۲
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۰-
ص‍ائ‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۳-
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۲-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ غ‍ن‍چ‍ه‌، س‍ی‍دس‍الار، ۱۳۵۵-
س‍اج‍دی‌، ول‍ی‌
اف‍راش‍ت‍ه‌م‍ه‍ر، م‍س‍ل‍م‌، ۱۳۶۵- ، گ‍ردآورن‍ده‌، م‍ت‍رج‍م‌
ک‍رم‍ی‌، م‍ه‍ران‌، ۱۳۵۶-
ص‍ن‍ای‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۴-
زرگ‍ر، م‍ح‍م‍ود،۱۳۳۴-
ص‍ن‍ای‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ت‍ورب‍ان‌، ای‍ف‍ری‍ی‍م‌، ۱۹۳۰ - م‌
م‍وران‌، م‍ای‍ک‌، ۱۹۵۸ - م‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د،۱۳۱۷-
ه‍ی‍ل‌، ب‍رد، ۱۹۵۳-
اوب‍رای‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز ا.، ۱۹۳۶-
دف‍ت‍ری‌ رن‍ج‍ب‍ر، ه‍ادی‌، ۱۳۶۳-
ده‍س‍ت‍ان‍ی‌، داری‍وش‌، ۱۳۶۴-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
آی‍لار، آت‍ی‌ن‍گ‍ار
ن‍اق‍وس‌، ال‍ی‍اس‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
ات‍ح‍اد، آت‍ی‌ ن‍گ‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ل‍ک‌
ه‍م‍ای‌ دان‍ش‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
آی‍لار، آت‍ی‌ن‍گ‍ر
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍اق‍وس‌
: ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی الکترونیکی
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۰- ؛  تهران اتحاد، آتی نگر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۲۶۵‬,‭‌م۸‌ب۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیکی
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران آیلار، آتی نگار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌م۸‌ت۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیک با نگرش مدیریتی
صنایعی ، علی ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ص۹‌ت۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع مهندسی تجارت الکترونیک
حسینی غنچه ، سیدسالار، ۱۳۵۵- ؛  تهران bتلفن ناشر :66401798-66417072 ،آدرس ناشر :میدان انقلاب - خ کارگرجنوبی - خ روانمهر- بن بست دولتشاهی - پ 2 ناقوس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ح۵‌م۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک
ساجدی ، ولی ؛  تهران انتشارات پلک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳‬,‭‌ب۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی کسب درآمد از اینترنت در ۹۰ روز
دهستانی ، داریوش ، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭د۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راه و رسم رونق تجارت باGoogle
هیل ، برد، ۱۹۵۳- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‍ک۸ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیک در هزاره سوم
صنایعی ، علی ، ۱۳۴۴- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ص۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت الکترونیکی زنجیره تامین و ارتباط با مشتری
کرمی ، مهران ، ۱۳۵۶- ؛  تهران اتحاد، آتی نگر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۵‬,‭‌ک۴‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهارت چهارم آموزش گام به گام ( ICDL XP) نرم افزار صفحه گسترده Excel مطابق با آخرین استاندارد
درویشی ،غلامرضا،۱۳۵۲ ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭د۴۴‌م۹۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر عامل ( مروری بر عامل های هوشمند و مدیریت زنجیره تامین )
صائبی ، علیرضا، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۵‬,‭‌ص۲‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیک :بازاریابی اینترنتی با موتورهای جستجو :راهکارهای افزایش ترافیک وب سایت شما
موران ، مایک ، ۱۹۵۸ - م ؛  مشهدbتلفن ناشر : ۰۵۱۱۸۴۲۷۴۵۱،آدرس ناشر :چهارراه دکترا- نبش ابن سینای ۹ - داخل پاساژ انتشارات خراسان   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۲۶۵‬,‭‌م۷۶‌ت۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راه اندازی تجارت الکترونیکی با ASP.Net کدهای ( C) از مقدماتی تا پیشرفته
افراشته مهر، مسلم ، ۱۳۶۵- ، گردآورنده ، مترجم ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ف‍لا۶۶ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیک :اصول ، مفاهیم ، کاربردها
ابراهیمی ، عبدالحمید،۱۳۱۷- ؛  تهران همای دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تجارت الکترونیک
توربان ، ایفرییم ، ۱۹۳۰ - م ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ت۹۴‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع تجارت الکترونیک
دفتری رنجبر، هادی ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭د۷ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مفاهیم فن آوری اطلاعات
زرگر، محمود،۱۳۳۴- ؛  تهران : بهینه   ، ،۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭ز۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کسب و کار الکترونیکی
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران آیلار، آتی نگر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌م۸‌ک۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت
اوبراین ، جیمز ا.، ۱۹۳۶- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۹۵۴۸۹۲ نگاه دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۲‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیکی با نگرش مدیریتی
صنایعی ، علی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۲۵۵۴،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خ کارگر جنوبی - قبل از چهار راه لبافی نژاد پلاک ۱۲۵۱ دیباگران تهران   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ص۹‌ت۲۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2