کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ری‍اض‍ی‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وری‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ری‍اض‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ن‍گ‌ م‍ع‍دن‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ان‍ی‌ رش‍ی‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
آش‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍ی‍ن‌، ۱۳۳۲-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌،- ۱۳۴۴
آذراف‌، ل‍ئ‍ون‍ی‍د و
ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۱-
ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۱- ۱۳۱۱
ک‍ری‍م‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌،- ۱۳۳۰
پ‍روی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۲۶-
دل‍پ‍ی‍ن‌، ک‍ل‍ودت‌
ن‍ورب‍ه‍ش‍ت‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۱-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍اوی‍د
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ ن‍ش‍ر روی‍ک‍رد ن‍وی‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد ای‍ران‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی
عرفانی ، حسین ،۱۳۱۱- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵/۲‬,‭‌ع۴‌ب۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بلورها و کانی ها( :مخصوص دانشجویان دوره کارشناسی رشته های زمین شناسی - استخراج و اکتشاف معدن )
حسینی ، ابراهیم ،- ۱۳۴۴ ؛  تهران شرکت تعاونی نشر رویکرد نوین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۳۱/۶‬,‭‌ح۵‌ب۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بلورها و کانیها
حسینی ، ابراهیم ،- ۱۳۴۴ ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۳۱/۶‬,‭‌ح۵‌ب۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از کتاب بلورشناسی با پرتوX
آذراف ، لئونید و ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۴۵‬,‭آ۴‌گ۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی و کانی شناسی نوری
کریم پور، محمدحسن ،- ۱۳۳۰ ؛  مشهد جاوید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۴۱‬,‭‌ک۴‌ب۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر بلورشناسی
نوربهشت ، ایرج ، ۱۳۲۱- ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۱۱‬,‭‌ن۹‌م۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی هندسی ( رشته زمین شناسی )
محمدی ، مهین ، ۱۳۳۲- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۱۱‬,‭‌م۳‌ب۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بلور شناسی
عرفانی ، حسین ، ۱۳۶۱- ۱۳۱۱ ؛  [تهران ] دانشگاه آزاد ایران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵/۲‬,‭‌ع۴‌ب۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به بلورشناسی
دلپین ، کلودت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵/۲‬,‭د۸د۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی نوری ( رشته زمین شناسی )
پروین ، حسین ،۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵‬,‭‌پ۴‌ب۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی ( :مطالعه بلورها و کاربرد اشعه ایکس در بلورشناسی )
آشوری ، حسین ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵/۲‬,‭آ۵‌ب۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بلورشناسی مواد
کیانی رشید، علیرضا ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵/۲‬,‭‌ک۹۴‌ب۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک