کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ادوب‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ای‍ل‌ه‍ا( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷- ،a01
ش‍م‍ش‍ادی‌، م‍س‍ع‍ود، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌،
ل‍ی‍چ‌، روت‍ال‍د،a01
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‌رض‍ا،۱۳۴۷-
غ‍لام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
ب‍راون‌، چ‍ارل‍ز
 
ناشر:
ادب‍س‍ت‍ان‌، ات‍ح‍اد
: ات‍ح‍اد
ات‍ح‍اد
ادب‍س‍ت‍ان‌: ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ج‍ه‍ان‌ ن‍و، ات‍ح‍اد
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
آی‍لار، ادب‍س‍ت‍ان‌
آی‍لار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی : کد درس ۱۳۱۹۱۱۱۳
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان : جهان نو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ج۲۳آ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه پایگاه داده ها (کد درس :۱۳۱۹۱۱۳۰۶)
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،‌ج۱۸۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان C++
شیلد، هربرت ، ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳،‌ش۸۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل English for computer science بانضمام واژه نامه
براون ، چارلز ؛  تهران آیلار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ک۲،‌ب۴۲۲۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات (ساختارهای فایل )کد درس ۱۳۱۹۱۱۳۹
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران جهان نو، اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های محلی کامپیوتری و کارگاه
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۷‬,‭‌ج۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها
شمشادی ، مسعود، گردآورنده و مترجم ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۱۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم و فلوچارت
غلامی ، بهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷،‌غ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی نرم افزار کد درس ۱۳۱۹۱۱۲۱
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌ج۱۶‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مباحث ویژه کد درس :۱۳۱۹۱۱۳۱
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران آیلار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌ج۲‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل ۲ و کارگاه کد درس ۱۲۱۹۱۱۳۱۲
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌م۲۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اینترنت بر اساس طرح درس وزارت آموزش و پرورش دوره کاردانی کامپیوتر، کد درس ۱۳۱۹۱۱۳۰۷
جباریه ، علی رضا،۱۳۴۷- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۲۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار :مطابق با سر فصل مطالب درسهای نرم افزار۱ و ۲
لیچ ، روتالد،a01 ؛  تهران : اتحاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌ل۹‌م۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
محیطهای چندرسانه ای ( کد درس ۱۳۱۹۱۱۳۱۱)
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ،a01 ؛  تهران ادبستان ، اتحاد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۷۵‬,‭‌ج۲‌م۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده ها و آزمایشگاه
جباریه ، علیرضا ؛  تهران آیلار، ادبستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۱۸۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک