کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ل‍وه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ودم‍ه‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا(ع‍ال‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ش‍ئ‍گ‍را
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ری‍چ‌، ای‍ل‍ی‍ن‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،- ۱۳۲۶
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۳۵-
اس‍ت‍ن‌، م‍ی‍ش‍ل‌
روح‍ان‍ی‌ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،- ۱۳۲۶
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
ج‍ل‍وه‌
: ج‍ل‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های عامل
فهیمی ، مهرداد، ۱۳۳۵- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۸-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ف۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر پایگاه داده ها( بانک اطلاعاتی )
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ،- ۱۳۲۶ ؛  [تهران ] جلوه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲،ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ارائه مطالب علمی - فنی
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱،ر۹۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی در انتقال داده ها
استن ، میشل ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۸‬,‭‌م۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
ریچ ، ایلین ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۹‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیستم مدیریت پایگاه داده ها :مفاهیم و تکنیک ها
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ،- ۱۳۲۶ ؛  تهران : جلوه   ، ،۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۸۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۸۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده های شی ءگرا و شیء - رابطه ای
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،ر۸۵۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۸۷‌پ۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سوال های چهارگزینه ای با پاسخ های تشریحی در مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
روحانی رانکوهی ، سیدمحمدتقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۸۷۰۹۵۴‌پ۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک