کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍راک‍ز آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
ت‍ل‍م‍ب‍ه‌ - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ت‍ون‍ل‌س‍ازی‌
اک‍ت‍ش‍اف‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ -- ن‍ظام‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا -- ت‍خ‍ری‍ب‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- ح‍ف‍اری‌ س‍طح‍ی‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ی‍خ‍ک‍وب‍ی‌ خ‍اک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍طف‌ زم‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
وی‍رم‍ارس‌، رود
ق‍اس‍م‌پ‍ور ، ن‍ادر ، ۱۳۶۰-
م‍ای‍دل‌، ب‍رن‍ه‍ارد، ۱۹۳۸ - م‌
زرات‍ی‌، ام‍ی‍ررض‍ا، ۱۳۴۰-
رس‍ت‍م‍ی‌ق‍راگ‍زل‍و، ب‍اب‍ک‌
ل‍طف‌زم‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
پ‍ن‍اه‌ب‍ر، ب‍ه‍ن‍ام‌
ال‍م‍اس‍ی‌، م‍ی‍ن‍و
ای‍زدب‍خ‍ش‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار،
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
س‍ی‍ن‍گ‌، ب‍ه‍اوان‍ی‌، م‌- ۱۹۴۰
ش‍ب‍س‍ت‍ری‌،ازدری‌
دب‍اغ‌، ع‍ل‍ی‌
اس‍ت‍وار، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ع‍طائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اس‍ت‍وار، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌،- ۱۳۲۳
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مهندسی عمران
رستمی قراگزلو، بابک ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵۲۲ز۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک به همراه خلاصه ای از مکانیک سیالات
زراتی ، امیررضا، ۱۳۴۰- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۱۱‬,‭ز۴آ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب و کاربرد پمپ در صنعت
الماسی ، مینو ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۰۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل :تکنیک برنامه ریزی ، خلاصه و چکیده مباحث ...
لطف زمان ، محسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۶-
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ل۵۵‌خ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی آزمون کارشناسی ارشد :مقاومت مصالح ، شامل تکنیک برنامه ریزی ، خلاصه ، چکیده مباحث ...
لطف زمان ، محسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ل۶آ۸۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آتش کاری در معادن
استوار، رحمت الله ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۹‬,‭‌ف‍لا۵آ۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی آزمون کارشناسی ارشد :استاتیک شامل تکنیک برنامه ریزی ، خلاصه و چکیده مباحث ...
لطف زمان ، محسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ل۶آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نرم افزارDatamine 3
دباغ ، علی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۵۳‬,‭د۲آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مکانیک سیالات شامل تکنیک برنامه ریزی ، خلاصه و چکیده مباحث ...
لطف زمان ، محسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۲۵۳‬,‭‌ل۶آ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول استخراج معادن
مدنی ، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۷‬,‭‌م۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول روش های مدل سازی پتانسیل معدنی (در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی )
یوسفی ، مهیار، ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹-
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۰‬,‭‌ی۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل پایداری زیرزمینی با استفاده از نرم افزارFlac 3D
قاسم پور ، نادر ، ۱۳۶۰- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌ق۱۷‌ت۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تخریب بنا با مواد منفجره
استوار، رحمت الله ،- ۱۳۲۳ ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۴۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تونلسازی مکانیزه سپری
مایدل ، برنهارد، ۱۹۳۸ - م ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۸۰۵‬,‭‌م۲‌ت۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل استخراج معادن سطحی
پناه بر، بهنام ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۴۵‬,‭‌پ۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دیوارهای میخ کوبی شده
شبستری ،ازدری ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۰‬,‭د۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی نرم افزارهای مهندسی صنایع و مدیریت
ایزدبخش ، حمیدرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۳-
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۵‬,‭آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ساختمانی و تفسیر نقشه ها
ویرمارس ، رود ؛  تهران : جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭و۹ز۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی محدوده و برنامه ریزی تولید در معادن روباز
عطائی ، محمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۹۱‬,‭‌ع۶ط۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی توده سنگها
سینگ ، بهاوانی ، م - ۱۹۴۰ ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌س۹ط۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4