کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
گ‍ازرس‍ان‍ی‌
گ‍از -- ل‍ول‍ه‌ک‍ش‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آم‍ار
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -- ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌، آرون‌
رف‍ع‍ت‌پ‍ن‍اه‌، ام‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍رادران‌ رح‍ی‍م‍ی‌، اص‍غ‍ر
ف‍ک‍وری‍ک‍ت‍ا، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۴-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،- ۱۳۴۳
ت‍ری‍ولا، م‍اری‍و اف‌
ف‍رح‍ن‍اک‍ی‌، ع‍س‍گ‍ر،
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د، ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (واح‍د م‍ش‍ه‍د)
: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیاده سازی ، نصب و مدیریت شبکه های کامپیوتری :مشتمل بر ناول x/ ۲،x/ ۳، x/ ۴و سخت افزار مورد نیاز نصب شبکه ها
شهریاری ، شیرزاد، ۱۳۴۸- ؛  مشهد : جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ش۹۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی ( مرجع کامل )از ۸۰۸۶ تا پنتیوم
جعفرنژاد قمی ، عین الله ،- ۱۳۴۳ ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج ۵‌ب۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات کامپیوتر و برنامه سازی پاسکال
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۴۳ - ، گردآورنده و مترجم ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ج۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز نرم افزارMATLAB Ver. 7.0
فکوریکتا، علی ، ۱۳۴۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف۸‌خ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع علمی - کاربردی سخت افزار
شهریاری ، شیرزاد، ۱۳۴۸- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ش۹‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی ( همراه با برنامه های کامپیوتری )
تریولا، ماریو اف ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ت۴آ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی
برادران رحیمی ، اصغر ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد، انتشارات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ب۳۵‌ت۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی کارخانه های صنایع غذایی ( اصول و مبانی :)برای مهندسین علوم و صنایع غذایی ، مهندسین شیمی و مکانیک ، مهندسین طراح و سازندگان خطوط تولید مواد غذایی
فرحناکی ، عسگر، ؛  مشهدbتلفن ناشر , :0711-6462077نمابر ناشر , ;6462058آدرس ناشر :میدان دانشجو-مجتمع پزشکی نشاط- طبقه 4 جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد، انتشارات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۵۲۶‬,‭‌ف۴ط۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی طراحی خطوط انتقال گاز
صادقی ، حبیب الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد، انتشارات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۷۵۷‬,‭‌ص۱۶‌ف‍لا۶۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی اجرای پروژه های گازرسانی
رفعت پناه ، امین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد، انتشارات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۷۵۷‬,‭ر۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها درC
تننباوم ، آرون ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (واحد مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک