کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍ان‌ ن‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ای‍ل‌ه‍ا( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍خ‍ت‌اف‍زار -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍رش‍ک‍اری‌ و ت‍راش‍ک‍اری‌ ف‍ل‍زات‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
م‍واد ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
 
پدیدآور:
ت‍رک‌ن‍ی‍ک‌، م‍ج‍ی‍د
ح‍ی‍دری‌ م‍ق‍دم‌، ق‍اس‍م‌، ۱۳۲۹-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵ - م‌
خ‍ورش‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
خ‍ورش‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ت‍ق‍ی‌زاده‌ واش‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۵۲-
رس‍ت‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ل‍وی‍ن‌، ری‍چ‍ارد آی‌.،۱۹۳۰ - م‌.،a01
ن‍وری‌، ص‍م‍د،۱۳۴۸-
اس‍ک‍ون‍ژاد، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۴۰-
رس‍ت‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،- ۱۳۴۸
ل‍ی‍ب‍رت‍ی‌، ج‍س‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ادب‍س‍ت‍ان‌: ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ج‍ه‍ان‌ ن‍و، ات‍ح‍اد
ات‍ح‍اد، ج‍ه‍ان‌ ن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی : کد درس ۱۳۱۹۱۱۱۳
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران ادبستان : جهان نو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ج۲۳آ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع سخت افزار
ترک نیک ، مجید ؛  [تهران ] جهان نو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۵‬,‭‌ت۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات (ساختارهای فایل )کد درس ۱۳۱۹۱۱۳۹
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران جهان نو، اتحاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل برنامه نویسی C ++ در ۲۱ روز
لیبرتی ، جسی ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ل۸۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت هیدرولیک و پنوماتیک
رستمی ، حمیدرضا،- ۱۳۴۸ ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۰‬,‭ر۵آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع برنامه نویسان ویژوال بیسیک ۶=Visual basic 6
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹د۹۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات استراتژی هزاره سوم
تقی زاده واشان ، ابراهیم ، ۱۳۵۲- ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ت۷‌ف۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ELECTRO PNEUMATIC
رستمی ، حمیدرضا ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۹‬,‭ر۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه ۱ براساس استاندارد جدید آموزش فنی و حرفه ای کد بین المللی شماره ۴۷/۵۳-۸ قابل استفاده دانش آموزان کاردانش ...
نوری ، صمد،۱۳۴۸- ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۹‬,‭‌ن۹‌ت۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نقشه های کار عملی رشته تراشکاری مورد استفاده کارآموزان و متقاضیان ...بر اساس استاندارد ۸-۳۴/۲۲ و۲۳/۳۴-۸
قاسمی ، عبدالله ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۶‬,‭‌ق۲‌ن۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار برای مدیریت
لوین ، ریچارد آی .،۱۹۳۰ - م .،a01 ؛  تهران اتحاد، جهان نو   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ل۹آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع اتوکد۲۰۰۸
حیدری مقدم ، قاسم ، ۱۳۲۹- ؛  تهران اتحاد، جهان نو   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ح۹ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سیستم های حمل و نقل مواد در صنایع
اسکونژاد، محمدمهدی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۵ط۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیر پروژه ( ۶ :)طراحی سازه های بتن آرمه
خورشیدی ، علی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران جهان نو، اتحاد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌خ۸۸‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیر پروژه (۳)کنترل زمان بندی اجرا و بودجه بندی در پروژه های عمرانی
خورشیدی ، علی ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۸‬,‭‌خ۹‌م۴۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک