کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍س‍ی‍ن‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسائل کاربردی در ژئوشیمی اکتشافی
حسین نژاد، محمدرضا ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۰‬,‭‌ح۵۵‌م۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک