کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍ه‌ س‍ازی‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
س‍ازه‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌
آب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍رم‍ا -- ان‍ت‍ق‍ال‌
ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌ه‍ا -- ج‍ع‍ب‍ه‌دن‍ده‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
راه‌ه‍ا -- ن‍ق‍ش‍ه‌ک‍ش‍ی‌
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ات‍وک‍د (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ --)م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
زب‍ان‌ه‍ای‌ ص‍وری‌
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍م‌ب‍ی‍گ‍ی‌، ف‍رش‍ی‍د
ف‍خ‍ار، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۶۱-
م‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌، ای‍ل‍ی‍ا
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۴-
ع‍وض‌خ‍واه‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۶-
م‍ری‍وان‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ام‍ی‍ری‌ ب‍ه‍ق‍دم‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۱-
داس‍ت‍ان‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۸-
روزب‍ه‍ی‌، ص‍ادق‌
ک‍ال‍ک‍ی‍ن‍ز، م‍ای‍ک‍ل‌
ف‍خ‍ری‍اس‍ری‌،ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌
ک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۶۲-
ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌پ‍ور، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۲-
ام‍ی‍ری‌ ب‍ه‍ق‍دم‌، م‍ه‍دی‌
ب‍اب‍اخ‍ان‍ی‌ م‍ل‍ک‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۹-
ه‍ی‍ک‍س‌، ت‍ای‍ل‍ر گ‍رگ‍وری‌، ۱۹۲۱ - م‌
ن‍اص‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۸-
اش‍ن‍ای‍در، ف‍ری‍دری‍ک‍ه‌، ۱۹۶۶-
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ال‍ی‍اس‌، زان‍ی‍س‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، زان‍ی‍س‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ؛لاه‍ی‍ج‍ان‌، ن‍دای‌ س‍ب‍ز ش‍م‍ال‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، زان‍ی‍س‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز...
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، زان‍ی‍س‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ...
: خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
: خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز...
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی و کاربردی امنیت Cisco CCNA Security 640-553
حسینقلی پور، مسعود، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۱۱۷۱۵,آدرس ناشر :خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - کوچه نوروز - پلاک ۲۷ - طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ح۵آ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل نظریه زبان ها و ماشین ها سود کمپ
مریوانی ، فرشته ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌س۲‌ن۶۲۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات Autocad
محمودی ، علی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ،۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۳۳‌ت۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل استاتیک تالیف جی ال .مریام ، ال گلن .کریگ
علم بیگی ، فرشید ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز، خلیج فارس ، زانیس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹۲۵۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Microsoft office system 2007
فخریاسری ،عبدالوهاب ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷،‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل انتقال گرما
فخار، علیرضا، ۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵-۶۶۴۱۶۴۴۶،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین - کوچه نوروز- پ ۲۷ - ط ۳ خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷۲۷۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انتقال قدرت اتوماتیک
کالکینز، مایکل ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۲۶۳‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی ساختمان های بتن مسلح ص بر مبنای آئین نامه بتن ایران ( آبا ) ╗
امیری بهقدم ، مهدی ، ۱۳۶۱- ؛  bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلا - 27 طبقه اول ، تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌ف‍لا۷۶‌ت۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل اصول هیدرولوژی کاربردی
امیری بهقدم ، مهدی ، ۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵-۶۶۴۱۶۴۴۶،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین - کوچه نوروز- پ ۲۷ - ط ۳ خدمات نشر کیان رایانه سبز، زانیس ، انتشارات خلیج فارس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱/۲‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۶۲۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ریسک پروژه با استفاده ازPertmaster
روزبهی ، صادق ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۱‬,‭ر۹‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل AutoCAD 2011 پیشرفته
محمودی ، علی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خ کارگر جنوبی - خ روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۳‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی سازه های فولادی بر مبنای آئین نامه فولاد ایران
امیری بهقدم ، مهدی ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲ط۴۳۲۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ریسک پروژه : راهنمای مناسب برای شرکت کنندگان در آزمون PMI-RMP
عوض خواه ، حسین ، ۱۳۵۶- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک - 27 طبقه اول : خدمات نشر کیان رایانه سبز...   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۱‬,‭‌ع۹‌م۴۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرمولهای مهندسی سازه ویژه رشته عمران :فشار، کشش ، خمش ، پیچش ...
میکلسون ، ایلیا ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۱۱۷۱۵,آدرس ناشر :خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - کوچه نوروز - پلاک ۲۷ - طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۳۶‬,‭‌م۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرمول های مهندسی عمران تیر و ستون
هیکس ، تایلر گرگوری ، ۱۹۲۱ - م ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک 27 خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۱‬,‭‌ه۹‌ف۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی ساختمان های مسکونی
اشنایدر، فریدریکه ، ۱۹۶۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۱۱۷۱۵,آدرس ناشر :خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - کوچه نوروز - پلاک ۲۷ - طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز، زانیس ، انتشارات خلیج فارس ، ؛لاهیجان ، ندای سبز شمال   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۱۲۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طرح هندسی راه
باباخانی ملکی ، سعید، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۶۴۴۶,نمابر ناشر ; ۶۶۴۰۶۸۳۴,آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان ۱۲ فروردین - کوچه نوروز پلاک ۲۷ طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز، الیاس ، زانیس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۱۷۵‬,‭‌ب۲ر۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی درMATLAB
کیا، مصطفی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵-۶۶۴۱۶۴۴۶،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین - کوچه نوروز- پ ۲۷ - ط ۳ خدمات نشر کیان رایانه سبز...   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‌ک۹‌ش۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها پیتر لینز
ناصری ، عبدالله ، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک - 27 طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷۲۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی Simulink در نرم افزارMATLAB
داستان پور، علی اکبر، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵-۶۶۴۱۶۴۴۶،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین - کوچه نوروز- پ ۲۷ - ط ۳ خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ش۲،د۲۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2