کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍اخ‍ت‍ار
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- ج‍دول‌ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍ری‌ دی‌ اس‌ .م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ی‌س‍ازی‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ -- ق‍ال‍ب‍س‍ازی‌ ت‍زری‍ق‍ی‌
زب‍ان‌ه‍ای‌ ص‍وری‌
ن‍رم‌اف‍زار ان‍س‍ی‍س‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌( ح‍ذف‍ی‌
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۴-
ک‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۲-
گ‍ون‍س‍ال‍س‌، راف‍ائ‍ل‌ س‍ی‌
گ‍ون‍س‍ال‍س‌، راف‍ائ‍ل‌ س‍ی‌.،a01
ع‍ل‍م‌ب‍ی‍گ‍ی‌، وح‍ی‍د، ۱۳۶۵-
ت‍اب‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌،۱۳۶۵-
ام‍ی‍ری‌ ب‍ه‍ق‍دم‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۱-
ن‍ص‍ری‌، ع‍دن‍ان‌، ۱۳۶۲-
ب‍اب‍اخ‍ان‍ی‌م‍ل‍ک‍ی‌،س‍ع‍ی‍د
ک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۶۲-
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۹-
م‍وس‍وی‌ن‍ق‍ل‍ی‌، ام‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ام‍ی‍ری‌ ب‍ه‍ق‍دم‌، م‍ه‍دی‌
م‍ح‍م‍ودی‌، ک‍ورش‌،
ه‍اگ‍ان‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ت‍ی‌
س‍ازگ‍ار، ه‍ادی‌، ۱۳۵۳-
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، ف‍ری‍د،۱۳۳۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ال‍ی‍اس‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ...
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، زان‍ی‍س‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز... [ و دی‍گ‍ران‌]
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، : ن‍اق‍وس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ال‍ی‍اس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز و ...
: خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، : زان‍ی‍س‌، : خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ن‍اق‍وس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، زان‍ی‍س‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ن‍دای‌ س‍ب‍ز ش‍م‍ال‌، زان‍ی‍س‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ال‍ی‍اس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آسان آموز تمرینی DS MAX 20103
سلیمانی ، روح الله ، ۱۳۵۹- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک 27 خدمات نشر کیان رایانه سبز، : ناقوس ، خلیج فارس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌س۸آ۴۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم ژننتیک درMATLAB
کیا، مصطفی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۰۶۸۳۴,آدرس ناشر :خ انقلاب خ ۱۲ فروردین کوچه نوروز پلاک ۲۷ طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال ( مدارهای منطقی )موریس مانو
علم بیگی ، وحید، ۱۳۶۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۰۶۸۳۴,آدرس ناشر :خ انقلاب خ ۱۲ فروردین کوچه نوروز پلاک ۲۷ طبقه سوم خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها(تشریح مسایل )
لینز، پیتر ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی شبکه های عصبی
هاگان ، مارتین تی ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66416446آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک - 27 طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز، الیاس ، انتشارات خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‍ه۹‌ش۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات نرم درMATLAB
کیا، مصطفی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک - 27 طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز و ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک۹۳‌م۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر وریس مانو
نصری ، عدنان ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک - 27 طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز، ندای سبز شمال ، زانیس ، خلیج فارس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۴،‌م۲۵۲۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عیب یابی قطعات تزریقی پلاستیک
ملکیان ، فرید،۱۳۳۹ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۱۵۰‬,‭‌م۷ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات
امیری بهقدم ، مهدی ، ۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۹۳۶۶۷,آدرس ناشر :خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - کوچه نوروز - پلاک ۲۷ - طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز، الیاس ، انتشارات خلیج فارس   ، ۱۳۸۸-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف۲‌م۷۲۱۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft Project 2010
کرونی ، محمدعلی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - کوچه نوروز - پلاک ۲۷ - طبقه اول : خدمات نشر کیان رایانه سبز، : زانیس ، : خلیج فارس   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹/۳‬,‭‌م۴‌ک۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Auto CAD 2011 مقدماتی
محمودی ، علی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خ کارگر جنوبی - خ روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 خدمات نشر کیان رایانه سبز، ناقوس ، خلیج فارس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۳۳‌م۴۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش Ansys نسخه ۱۲ : مدل سازی و تحلیل در مکانیک جامدات با استفاده از حل تمارین عملی
سازگار، هادی ، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۱۱۷۱۵,آدرس ناشر :خ انقلاب خ ۱۲ فروردین کوچه نوروز پلاک ۲۷ خدمات نشر کیان رایانه سبز... [ و دیگران ]   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف‍لا۸،‌س۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و راهنمای اقتصاد مهندسی مشتمل بر :ارائه ی خلاصه ی درس ، حل کامل مسائل کتاب ...
موسوی نقلی ، امین الله ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌م۹آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جداول اشتال ویژه رشته عمران
محمودی ، کورش ، ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - کوچه نوروز - پلاک ۲۷ - طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز، زانیس ، انتشارات خلیج فارس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌م۳‌ج۳۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل مهندسی پی
امیری بهقدم ، مهدی ، ۱۳۶۱- ؛  bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - کوچه نوروز - پلاک ۲۷ - طبقه اول ، تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز، زانیس ، خلیج فارس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲،‌ف‍لا۶۲۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت امور قراردادی پروژه های عمرانی
باباخانی ملکی ،سعید ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۶۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پردازش تصاویر دیجیتال درMATLAB
گونسالس ، رافائل سی .،a01 ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۰۶۸۳۴,آدرس ناشر :خ انقلاب خ ۱۲ فروردین کوچه نوروز پلاک ۲۷ طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز، الیاس ، خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۳۷‬,‭‌گ۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پردازش تصاویر دیجیتال درMATLAB
گونسالس ، رافائل سی ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۰۶۸۳۴,آدرس ناشر :خ انقلاب خ ۱۲ فروردین کوچه نوروز پلاک ۲۷ طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز، الیاس ، خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۳۷‬,‭‌گ۹‌پ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه باMicrosoft Project 2010
تابعی ، محمدامین ،۱۳۶۵- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک - 27 طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴،‌ت۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل طراحی سازه های فولادی بر مبنای آیین نامه فولاد ایران
امیری بهقدم ، مهدی ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۶۲۴‌ت۳۲۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2