کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ورن‍د( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ب‍ع‍دس‍ن‍ج‍ی‌
ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
خ‍ورن‍د( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
ق‍ی‍د و ب‍س‍ت‌ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‍ن‌، پ‍ل‌
ع‍ش‍اق‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
پ‍ان‍ک‍وچ‍ر، دان‍ی‍ل‌ ای‌
ه‍ی‍ل‌، رولان‍د، ش‌۱۹۷۶م‌
اس‍ک‍ار، آن‍ت‍ون‍ی‌ ج‍ی‍م‍ز ت‍ام‍س‌
 
ناشر:
گ‍روه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ی‍ا م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌)، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ا م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌)
طراح‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تلرانس گذاری مدرن مهندسی
هیل ، رولاند، ش ۱۹۷۶م ؛  تهران گروه صنایع یا مهدی (عج )، انتشارات یا مهدی (عج )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۲‬,‭‍ه۹‌ت۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مترولوژی و مهندسی دقیق
اسکار، آنتونی جیمز تامس ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۴۵‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی فیکسچرهای کنترل مبتنی بر تلرانسهای هندسی
عشاق الحسینی ، علیرضا ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۳۲/۶۶۹۶۶۱۱۴-۱۵ ،آدرس ناشر :تهران - انقلاب - اول خ ۱۲ فروردین -پ ۳۱۸ سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۷‬,‭‌ع ۵ط۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ساده و نمایش تلرانس های هندسی با مثالهای کاربردی
گرین ، پل ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۷‬,‭‌گ۴آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم تلرانسهای ابعادی و هندسی ( GD&T)
پانکوچر، دانیل ای ؛  تهران طراح   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۷‬,‭‌پ۲‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک