کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داده‌ پ‍ردازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داده‌ پ‍ردازی‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- گ‍واه‍ی‌ن‍ام‍ه‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
داده‌ پ‍ردازی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
داده‌ پ‍ردازی‌ -- پ‍ردازش‌ ت‍وزب‍ع‌ ش‍ده‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ رق‍م‍ی‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‌ .اچ‌ .دی‌ .ال‌( زب‍ان‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
ن‍رم‌اف‍زار ان‍س‍ی‍س‌
 
پدیدآور:
ذب‍ی‍ح‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ت‍ان‍ن‌ب‍اوم‌، ان‍درو اس‌.، ۱۹۴۴-
ک‍م‍ال‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۵۹-
ان‍دروز، ج‍ی‍ن‌، ۱۹۴۶-
ه‍اگ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا،
ه‍ول‍ت‍س‌ ن‍ای‍در، ب‍ی‍ل‌،۱۹۵۶-
س‍ی‍د رض‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ص‍ب‍اغ‍ی‍ان‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،- ۱۳۵۰
ف‍ک‍وری‍ک‍ت‍ا، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۴-
ت‍رم‍ب‍ل‍ی‌، ج‍ی‍ن‌ پ‍ل‌، ۱۹۳۸ - م‌.،a01
دوک‍ی‌پ‍ات‍ی‌، رائ‍و وی‌.، ۱۹۴۵ - م‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا، ۱۳۵۷-
س‍اه‍اک‍ی‍ان‌، ت‍ال‍ی‍ن‌
س‍ی‍ن‍گ‌، وای‌ .ک‍ران‍ی‌
اوب‍رای‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز ا.، ۱۹۳۶-
ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا
اودام‌، ون‍دل‌،
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹(- آی‌ س‍ی‌ دی‌ ال‍)
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
ج‍ن‍گ‍ل‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ع‍اب‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
آف‍رن‍گ‌
ن‍ص‌
ک‍ت‍اب‌ م‍رو، ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
: ع‍اب‍د
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‌پ‍رور
ق‍ق‍ن‍وس‌
: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍اق‍وس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات
هاگ ، استیون ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ه۷۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و طراحی پایگاه داده ها( مخصوص دانشجویان کاردانی و کارشناسی کامپیوتر)
ساهاکیان ، تالین ؛  اصفهان : جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،۲‌س‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان MATLAB
سینگ ، وای .کرانی ؛  بابل bتلفن ناشر : ۳۲۶۰۷۷۲-۰۱۱۱,نمابر ناشر ; ۳۲۲۰۶۶۷-۰۱۱۱,آدرس ناشر :بابل : خیابان مدرس ، جنب تأمین اجتماعی ، مجتمع تجاری نیما، واحد۵۴ علوم رایانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌س۹۴‌ب۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های توزیع شده
تانن باوم ، اندرو اس .، ۱۹۴۴- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66952627آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ فخر رازی - خ نظری - پلاک 137/1 دانش پرور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۳۶،‌ت۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل ART*Lantis 4.5
ذبیحی ، مرتضی ؛  مشهد امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ذ۲/۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدیران فناوری اطلاعات
هولتس نایدر، بیل ،۱۹۵۶- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‍ه۹ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی MATLAB 7.3
جمشیدی ، نیما، ۱۳۵۷- ؛  تهران : عابد   ، ،۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ش۲‌ج۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی خودکار مدارهای دیجیتال با FPGA و زبان توصیف سخت افزار VHDL با بیش از ۱۴۰ مثال و ۵۸ برنامه ....
سید رضی ، حسن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭ر۷‌س۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات به همراه پرسش های چهارگزینه ای
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹(- آی سی دی ال) ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ج۵‌م۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آزمون اینتروCCNA
اودام ، وندل ، ؛  تهران کتاب مرو، شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۳‬,‭‌ف‍لا۸۵ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نرم افزار آماری SPSS.17 : همراه با مثال های کاربردی و تحلیل خروجی ها
صادقی ، علی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد تهران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۲‬,‭‌ص۲۴ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حل مسایل ارتعاشی با استفاده ازMatlab
دوکی پاتی ، رائو وی .، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭د۸۶۴‌ح۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ارتعاشات و دینامیک ماشین به کمک نرم افرازANSYS
جمشیدی ، نیما، ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۶۹۹۱۲,نمابر ناشر ; ۶۶۵۶۹۹۳۷,آدرس ناشر :تهران ، خیابان آزادی ، کوچه وزیری ، شماره 19 آفرنگ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف‍لا۸،‌ج۷۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی MATLAB 7.6
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج۸ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز نرم افزارMATLAB Ver. 7.0
فکوریکتا، علی ، ۱۳۴۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف۸‌خ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و برنامه نویسی درMATLAB
کمالی ، رضا، ۱۳۵۹- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۵‬,‭د۲،‌ک۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته و کاربرد آن در کامپیوتر( ساختمان گسسته )
ترمبلی ، جین پل ، ۱۹۳۸ - م .،a01 ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ت۴ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی خودکار مدارهای دیجیتال FPGA,VHDL,MAX + plus II ]:اف .پی .جی .ای ، وی .اچ .دی .ال ،]...
صباغیان بیدگلی ، حسین ،- ۱۳۵۰ ؛  تهران جنگل   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭ر۷‌ص۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت
اوبراین ، جیمز ا.، ۱۹۳۶- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۹۵۴۸۹۲ نگاه دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۲‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع A+ برای مدیریت ، تعمیر و نگهداری کامپیوترهای شخصی
اندروز، جین ، ۱۹۴۶- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌ف‍لا۷۷ر۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2