کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ) --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ --ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‌ ک‍ار، م‍س‍ع‍ود
م‍ق‍ص‍ودی‌، ب‍ه‍زاد
ی‍وس‍ف‍ی‌،ه‍ادی‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
راف‍ع‌، وح‍ی‍د، ۱۳۵۷-
ش‍ی‍راف‍ک‍ن‌، ف‍رش‍ی‍د
م‍اه‍ان‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
ع‍ادل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰-
رس‍ت‍م‍ی‌ق‍راگ‍زل‍و، ب‍اب‍ک‌
رض‍وان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۴-
م‍وس‍وی‌ طی‍ب‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
رض‍وان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ره‍ن‍م‍ون‌، رام‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ن‍ص‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ج‍ه‍ش‌
: پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
: گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مهندسی عمران
رستمی قراگزلو، بابک ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵۲۲ز۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد ( مهندسی کامپیوتر و مهندسی IT ) حل تشریحی تمامی دفترچه های ...
نیک کار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، -۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۵۷۱۲۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور برنامه سازی [Cسی ]
رضوانی ، حسین ، ۱۳۵۴- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۶د۳۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی پاسکال
عادلی نیا، محمد، ۱۳۵۰- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ع۱۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پایگاه داده ها شامل :تشریح کامل درس پایگاه داده ها طبق سرفصلهای وزارت علوم ...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۲‌م۶۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پاسکال
رضوانی ، حسین ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵۷۵د۳۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات :شامل شرح کامل ...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران : گسترش علوم پایه   ، ،۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌م۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ساختمان داده
رضوانی ، حسین ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵۷۵د۴۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات
شیرافکن ، فرشید ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۹۸۲ذ۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل
موسوی طیبی ، روح الله ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۹۲۷۰۴۰ پوران پژوهش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۹۴‌م۸۲۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر شامل :شرح - نکته - تست
ماهان ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۱۰۰۱۱۳-۸۸۱۰۰۱۱۴,آدرس ناشر :خ ولیعصر بعد از تقاطع مطهری روبری قنادی هتل تهران پ 864 مهر سبحان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۱۶۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سیستم عامل :شرح درس ، نکات کلیدی همراه با حل تشریحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
هاشمی نژاد، محمدحسین ؛  تهران bتلفن ناشر , :66901792نمابر ناشر , ;66568660آدرس ناشر :تهران - خ کارگرشمالی - خ نصرت پ 67 مرکز نشر جهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۹۴‌ه۱۵۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها
رهنمون ، رامین ،۱۳۴۰- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۸۸۷‌س۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان های گسسته
یوسفی ،هادی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷‌س۲۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
مقصودی ، بهزاد ؛  تهران : پوران پژوهش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳۶‌ن۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور مدارهای منطقی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، اولین و کامل ترین مرجع درس و کنکور مدار منطقی برای دوره های کاردانی ...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۴۸، ‌ب۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ساختمان داده ها ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر کلیه گرایشهای نرم افزار، سخت افزار...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران : گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳د۳۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور طراحی الگوریتم : ویژه ی داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد کامپیوتر...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳د۳۸۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور کامپایلر :ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد شامل تدریس نکات کنکوری ...
رافع ، وحید، ۱۳۵۷- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۲۳۶د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی ویژه ی داوطلبان کارشناسی ارشد...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭۶/‌م۷د۴۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9