کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍اه‍واره‌ه‍ای‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍م‍پ‍ل‍ن‌، ان‍درو
ص‍ال‍ح‍ی‌، ح‍م‍دال‍ل‍ه‌،
ل‍ی‍ک‌، آل‍ف‍رد،۱۹۴۷ - م‌
ق‍ب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،- ۱۳۳۳
ح‍ی‍دری‌زاده‌، ف‍ری‍ب‍ا
ش‍ال‍ک‍وف‌، راب‍رت‌
ک‍ارت‍ال‍وپ‍وک‍وس‌، اس‍ت‍م‍ات‍ی‍وس‌
اب‍ن‌ج‍لال‌، رض‍ا
اب‍ن‌ ج‍لال‌، رض‍ا
پ‍ره‍ام‌، ه‍وش‍ن‍گ‌،- ۱۳۳۵
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ (اه‍واز)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی مصنوعی
شالکوف ، رابرت ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‌ش۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
منطق فازی و شبکه های عصبی ( مفاهیم و کاربردها)
کارتالوپوکوس ، استماتیوس ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۷‬,‭‌ک۲‌م۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی مهندسی ویژه دانشجویان عمران
قبادی ، محمدحسین ،- ۱۳۳۳ ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌ق۲ز۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری ماهواره ای باGPS
لیک ، آلفرد،۱۹۴۷ - م ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۹۵/۵‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول صنایع شیمیایی
پرهام ، هوشنگ ،- ۱۳۳۵ ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های مهندسی عمران
تمپلن ، اندرو ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۲‬,‭‌ت۸‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری مهندسی
ابن جلال ، رضا ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ن۷‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین نقشه برداری
ابن جلال ، رضا ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران (اهواز)   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ف‍لا۲ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه شیمی عالی
حیدری زاده ، فریبا ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ح۹آ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش های محاسباتی در فیزیک حالت جامد
صالحی ، حمدالله ، ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ص۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول نظری و عملی مکانیک خاک
ابن جلال ، رضا ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک