کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
روب‍ات‍ی‍ک‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍ان‍وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ف‍ل‍زک‍اری‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ن‍ف‍ت‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍خ‍ازن‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
آزم‍ای‍ش‌ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍خ‍رب‌
زم‍ان‌ب‍ن‍دی‌ ت‍ول‍ی‍د
ت‍لاطم‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ه‍اس‍ف‍ورد، وی‍ل‍ی‍ام‌
ه‍رن‌، دون‍ال‍د
ب‍ی‍ل‌، راس‍ل‌
ع‍اص‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
پ‍ول‌، چ‍ارل‍ز، ۱۹۲۷ - م‌،a01
اپ‍وس‍ت‍ل‌، ت‍ام‌ ام‌
ف‍ره‍ان‍ی‍ه‌، ب‍ی‍ژن‌، ۱۳۳۷-
اف‍ض‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ال‍ب‍رزی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰-
وای‍ل‍ی‌، ک‍لارن‍س‌ ری‍م‍ون‍د، ۱۹۱۱ - م‌
ه‍ال‌، ب‍اری‌
ق‍ل‍ی‌زاده‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۳۴-
ن‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ن‍ادر، ۱۳۳۸-
ری‍اض‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ک‍ری‍گ‌، ج‍ان‌، ۱۹۵۵ - م‌
ب‍ی‍ک‍ر، ک‍ن‍ت‌، ۱۹۴۳ - م‌
س‍ای‍م‍ون‌، ک‍ی‍ت‌
م‍ت‍ق‍ی‌ پ‍ور، اح‍م‍د
پ‍ال‌، گ‍ره‍ارد،- ۱۹۲۵
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با شبکه های عصبی
بیل ، راسل ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۵‬,‭‌ب۹آ۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم ژنتیک
البرزی ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل الگوریتمها
قلی زاده ، بهروز، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷،‌ق۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای غیرمخرب
هال ، باری ؛  تهران : دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ،۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۲‬,‭‌ه۲آ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک رایانه ای
هرن ، دونالد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ه۴‌گ۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک و کنترل در روباتیک
کریگ ، جان ، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۱‬,‭‌ک۴‌م۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز
ریاضی ، محمد رضا ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۸۷۱/۱۸‬,‭ر۹آ۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی و نقشه های صنعتی
متقی پور، احمد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، -۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌م۲ر۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شکل دادن فلزات ( :مکانیک و متالورژی )
هاسفورد، ویلیام ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۱۳‬,‭‍ه۲‌ش۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
علم طراحی در مهندسی
پال ، گرهارد،- ۱۹۲۵ ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، - ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۴‬,‭‌پ۲‌ع۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک
سایمون ، کیت ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۲۵/۲‬,‭‌س۲‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
نبهانی ، نادر، ۱۳۳۸- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ن۲‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
افضلی ، محمد رضا ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری عمومی
عاصی ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ع۲‌ن۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
اپوستل ، تام ام ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا۲آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی
قلی زاده ، بهروز، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ق۸ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
وایلی ، کلارنس ریموند، ۱۹۱۱ - م ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۲-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭و۲ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نانو فناوری
پول ، چارلز، ۱۹۲۷ - م ،a01 ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴/۷‬,‭‌پ۹‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
توالی عملیات و زمانبندی
بیکر، کنت ، ۱۹۴۳ - م ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۷/۵‬,‭‌ب۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک جریانهای آشفته
فرهانیه ، بیژن ، ۱۳۳۷- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷/۵‬,‭‌ت۸،‌ف۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3