کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ت‍ال‍ورژی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
طراح‍ی‌ ب‍ه‌ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ اف‍زار -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌
ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ری‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
ده‍ک‍ده‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ق‍ی‍د و ب‍س‍ت‌ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌serutxif dna sgiJ
چ‍رخ‌ دن‍ده‌س‍ازی‌
روب‍وت‍ه‍ا -- ح‍رک‍ت‌
روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‌ن‍وری‌، س‍ع‍ی‍د،- ۱۳۳۹
چ‍ون‍گ‌
گ‍وت‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌، ۱۹۳۴-
غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ح‍ق‌ج‍و، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۳۴-
ح‍ب‍ی‍ب‌ن‍ژاد ک‍ورای‍م‌، م‍ح‍رم‌،- ۱۳۴۰
ح‍ج‍ازی‌، ج‍لال‌،
پ‍ارس‍ا، س‍ع‍ی‍د
داس‌، ب‍راج‍ا
ک‍ام‍ر، داگ‍لاس‌
ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۳-
ج‍م‍ال‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،- ۱۳۴۷
ک‍اوه‌،ع‍ل‍ی‌
ج‍م‍ال‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۶-
رای‍ت‌، پ‍ل‌،- ۱۹۳۲
ری‍د-ه‍ی‍ل‌، راب‍رت‌ ای‌
ص‍ادق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۳۰-
ج‍وش‍ی‌، پ‍ی‌ .اچ‌.،a01
ب‍ی‍س‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
بانک اطلاعات علمی - کاربردی
حق جو، مصطفی ، ۱۳۳۴- ؛  تهران : دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ،۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،‌ح۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال
گوتفرید، بایرون ، ۱۹۳۴- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی خاک :مکانیک خاک
داس ، براجا ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۵- ۱۳۷۴ [ج . ] ۱۳۷۵.۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سیستم ها در مهندسی نرم افزار
پارسا، سعید ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی سیستم های خبره :با فصولی درباره شبکه های عصبی مصنوعی ، تئوری مجموعه های فازی
غضنفری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌غ۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شهر الکترونیک
جلالی ، علی اکبر، ۱۳۳۳- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۳‬,‭‌ج۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری و اینترنت
کامر، داگلاس ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ک۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک و مقاومت مصالح
بیسادی ، حسین ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
انجماد و اصول متالورژیکی ریخته گری
حجازی ، جلال ، ؛  تهران : دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ،۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۶‬,‭‌ح۳‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل اجزا محدود( روشهای کاربردی )
چونگ ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭‌چ۹‌ت۳‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چرخ دنده ها
صادقی ، ابراهیم ، ۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۸۴‬,‭‌ص۲‌چ۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک محاسباتی رباتها
حبیب نژاد کورایم ، محرم ،- ۱۳۴۰ ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۱/۴‬,‭‌ح۲د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی جامع
جمالی ، حسین ،- ۱۳۴۷ ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، - ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ج۸ر۵۳۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نقشه های تمرینی
جمالی ، حسین ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۷-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ج۸‌ن۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش المان های محدود :یک مقدمه اساسی
کاوه ،علی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭،/ر۹،ر۹‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و نقشه کشی به کمک کامپیوتر :اتوکد مقدماتی
حسین نوری ، سعید،- ۱۳۳۹ ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ح۵ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قید و بست ها
جوشی ، پی .اچ .،a01 ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۷‬,‭‌ج۹‌ق۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول متالورژی فیزیکی
رید-هیل ، رابرت ای ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۹۰‬,‭ر۸۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای افزار
صادقی ، ابراهیم ، ۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۲۵‬,‭‌ل۲‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترابری ( :اصول برنامه ریزی و مدل سازی حمل و نقل )
رایت ، پل ،- ۱۹۳۲ ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۱۴۵‬,‭ر۲‌م۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4