کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ه‍ا -- طراح‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
م‍اش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ اف‍زار -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ج‍اوا ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ات‍ی‍ا( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍ادی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ه‍دی‌ وک‍ی‍ل‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ن‍وری‍ان‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‌ زاده‌،زه‍را
ه‍ات‍ک‌، م‍ای‍ک‌
ک‍لارک‌، روت‌ ک‍ال‍وی‍ن‌، ۱۹۴۳-
ف‍اری‍س‍ت‍ل‌، ج‍ف‌
خ‍س‍روپ‍ور، ن‍اص‍ر
ص‍ن‍ای‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ل‍وم‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۶۲-
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۶-
ع‍ادل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰-
ل‍طف‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۳-
ف‍ل‍دم‍ن‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
گ‍ودری‍چ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ش‍ه‍ن‍از ام‍ی‍ن‌،ف‍رن‍از ری‍اح‍ی‌
غ‍لام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
ع‍ادل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۵۰
م‍ت‍واض‍ع‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۲-
 
ناشر:
: دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام SQL Server 2008
هاتک ، مایک ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴۵۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی [Cسی ]
عادلی نیا، محمد،- ۱۳۵۰ ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ع۲۱۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیک با نگرش مدیریتی
صنایعی ، علی ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ص۹‌ت۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تعمیرکار عمومی رایانه شخصی ( کمک آموزشی )
خسروپور، ناصر ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭‌خ۵‌ت۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی پاسکال
عادلی نیا، محمد، ۱۳۵۰- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ع۱۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیش به سوی جامعه اطلاعاتی
فتحیان ، محمد،۱۳۴۶- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌ف۲‌پ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساخت نرم افزارهای چندرسانه ای
عمادی ، محمد، ۱۳۵۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۷۵‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه سیستم عامل
عادلی نیا، محمد،- ۱۳۵۰ ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ع۱۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زبان اسمبلی پیشرفته
بلوم ، ریچارد، ۱۹۶۲- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در جاوا
گودریچ ، مایکل ؛  تهران : دیباگران تهران   ، ،۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۳/۷۶‬,‭‌ج۲،‌گ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دفاع از نرم افزارهای وب در مقابل هکرها
فاریستل ، جف ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‍ف‍لا۹‌ف۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل پیشرفته ( کتاب تمرین و آزمون بر اساس مباحث کتاب آموزشی کد۶۱۰)
شهناز امین ،فرناز ریاحی ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌س۹۱۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل مقدماتی ( کتاب تمرین و آزمون بر اساس مباحث کتاب آموزشی کد۴/۶۱۰)
شهناز امین ،فرناز ریاحی ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌س۷۸۳۰۹۵۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و تئوری ها در آموزش الکترونیکی
کلارک ، روت کالوین ، ۱۹۴۳- ؛  [تهران ] دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۵‬,‭‌ک۸‌م۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام مدل سازی در نرم افزارCATIA
مهدی وکیلی ، مرتضی نوریان ؛  تهران : دیباگران تهران   ، ،۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ک۲،آ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم و فلوچارت
غلامی ، بهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷،‌غ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام AutoCAD 2004
متواضع ، مرتضی ، ۱۳۵۲- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۲۳آ۸۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز عیب یابی شبکه در ۲۴ ساعت
فلدمن ، جاناتان ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ف۸‌خ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی صفحات وب [ ...کتابهای درسی ] کد استاندارد متولی ۸۷-۱/۴/۱۵- ف ،
سلیمی زاده ،زهرا ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭ط۴‍ف‍لا‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای کنترل عددی کامپیوتری (CNC)
لطفی ، محسن ، ۱۳۵۳- ؛  تهران : دیباگران تهران   ، ،۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌ل۶‌م۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3