کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍ی‍الات‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍ی‍الات‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍او غ‍ی‍ره‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ق‍دی‍م‍ی‌، پ‍روی‍ز
ج‍ب‍اری‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۱-
ت‍ی‍م‍وری‌، م‍ی‍لاد
ج‍ع‍ف‍رم‍دار، ص‍م‍د
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷ - م‌.،a01
ی‍وس‍ف‌ن‍ژادک‍ب‍ری‍ا، م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌، ۱۳۶۳-
ام‍ی‍ری‌ ب‍ه‍ق‍دم‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۱-
اف‍ض‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷ - م‌
م‍ی‍رم‍ع‍ص‍وم‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌
ح‍س‍ی‍ن‌پ‍ور، ف‍ری‍د
م‍ح‍ج‍وب‌ م‍ق‍دس‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ع‍ب‍ادی‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ ...
آزاده‌
ج‍وی‍ب‍ار، ،۱۳۸۹
س‍پ‍اه‍ان‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ورم‍ق‌
آش‍ی‍ن‍ا، ف‍ن‌ آذر
آذر، س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ن‍م‍ا، ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
جباری ، محسن ، ۱۳۵۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ج۲د۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مسائل دینامیک
مریام ، جیمز لیثرپ ، ۱۹۱۷ - م .،a01 ؛  تهران جویبار، ،۱۳۸۹   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴‌ت۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل دینامیک مکانیک مهندسی جی .ال .مریام ، ال .جی .کرایگ
جعفرمدار، صمد ؛  تبریز عبادی   ، ۱۳۸۵-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل دینامیک مریام
امیری بهقدم ، مهدی ، ۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک 27 کیان رایانه ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲۲۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مسائل دینامیک مریام ( فصل های ۱ تا۴)
افضلی ، محمدرضا ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل دینامیک مکانیک مهندسی
مریام ، جیمز لیثرپ ، ۱۹۱۷ - م .،a01 ؛  مشهدbتلفن ناشر , :6628225نمابر ناشر , ;6628225آدرس ناشر :مشهد: قاسم آباد- استاد یوسفی -17 کتاب جهان نما نشر نما، جهان فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مسایل پدیده های انتقال ( :بخش دوم :انتقال گرما، بخش سوم :انتقال جرم )
یوسف نژادکبریا، محمدصالح ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۰۶۳۱۹,نمابر ناشر ; ۶۶۹۰۶۳۱۸,آدرس ناشر :تهران ، انتقلاب ، خ بزرگمهر غربی ، بین وصال و قدس ، شماره ۷۸ نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۲۹‬,‭‌ب۴‌پ۴۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل دینامیک ویرایش پنجم ۲۰۰۲ سیستم SI
مریام ، جیمز لیثرپ ، ۱۹۱۷ - م ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲۳۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مسایل دینامیک مریام ( فصل های ۵ تا ۸ و پیوست ب )
تیموری ، میلاد ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی ، سورمق   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲۲۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل دینامیک سازه ها
حسین پور، فرید ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ح۵د۹۲۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی (: مبتنی بر روشهای عددی تفاضل محدود و حجم محدود)
قدیمی ، پرویز ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۱۱‬,‭‌ق۴د۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
متمم دینامیک :حل کلیه مسائل دینامیک مریام
محجوب مقدس ، سعید ؛  اصفهان سپاهان   ، [۱۳۸۸] -
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مکانیک مهندسی دینامیک
میرمعصومی ، سیامک ؛  تبریز آشینا، فن آذر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲۴۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک