کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رس‍ت‍م‍ی‌ق‍راگ‍زل‍و، ب‍اب‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
 
پدیدآور:
رس‍ت‍م‍ی‌ق‍راگ‍زل‍و، ب‍اب‍ک‌
م‍ص‍طف‍ی‌زاده‌، م‍ه‍ن‍از
م‍ص‍طف‍ی‌زاده‌، م‍ه‍ن‍از، ۱۳۶۴-
 
ناشر:
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مهندسی عمران
رستمی قراگزلو، بابک ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵۲۲ز۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مهندسی عمران کارشناسی ارشد
مصطفی زاده ، مهناز، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر :-۶۶۹۰۵۴۹۹- ۶۶۹۴۶۹۶۲-۵ ،آدرس ناشر :تهران -م انقلاب -اول جمالزاده شمالی -پ ۱۵۳ مدرسان شریف   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۵۳۴۲۴ز۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مهندسی عمران کارشناسی ارشد
مصطفی زاده ، مهناز ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۵۳۴ز۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک