کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۸-
وای‍ت‌، رن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ پ‍دی‍ده‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ت‍ی‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
چ‍رت‍ک‍ه‌
آی‍لار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقشه کشی و نقشه خوانی الکتریکی
رضایی ، علیرضا، ۱۳۵۸- ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭ر۶‌ن۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنترل اتوماتیک
رضایی ، علیرضا، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۸۹۵۹۶۹,نمابر ناشر ; ۸۸۸۹۵۹۶۹,آدرس ناشر :خیابان حافظ- خیابان سمیه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭ر۶‌ک۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی الگوریتم ژنتیک و فازی در نرم افزارMATLAB
رضایی ، علیرضا، ۱۳۵۸- ؛  تهران کتاب پدیده ، فرهنگ متین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭ر۶آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معماری داخلی و اجزاء کامپیوتر:قابل استفاده دانشجویان کارشناسی -کاردانی علمی کاربردی ...
وایت ، رن ؛  تهران آیلار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭و۲‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک