کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،- ۱۳۲۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ش‍ئ‍گ‍را
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،- ۱۳۲۶
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
ج‍ل‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر پایگاه داده ها( بانک اطلاعاتی )
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ،- ۱۳۲۶ ؛  [تهران ] جلوه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲،ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ارائه مطالب علمی - فنی
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱،ر۹۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۸۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده های شی ءگرا و شیء - رابطه ای
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲،ر۸۵۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۸۷‌پ۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک