کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ پ‍ن‍ت‍ی‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ ای‍ن‍ت‍ل‌۸۰۸۶
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ پ‍ن‍ت‍ی‍وم‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ه‍ای‌ ای‍ن‍ت‍ل‌ س‍ری‌۸۰
 
پدیدآور:
ب‍ری‌، ب‍اری‌ ب‍ی‌
م‍ع‍ت‍م‍دی‌، اح‍م‍د
ب‍ری‌، ب‍اری‌ب‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده های اینتل
بری ، باری بی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده های پیشرفته از ۸۰۸۶ تا پنتیوم
معتمدی ، احمد ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹،‌م۶۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده های اینتل
بری ، باری بی ؛  تهران انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک