کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ه‍ای‌ ص‍وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ه‍ای‌ ص‍وری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
زب‍ان‌ه‍ای‌ ص‍وری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
زب‍ان‌ ه‍ای‌ ص‍وری‌ -- دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
زب‍ان‌ه‍ای‌ ص‍وری‌
ن‍ظری‍ه‌ م‍اش‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍ادک‍م‍پ‌، ت‍ام‍س‌ ا
م‍ق‍ص‍ودی‌، ب‍ه‍زاد
ل‍ی‍ن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر
ش‍ری‍ع‍ت‌زاده‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۴-
ل‍ی‍ن‍ت‍س‌، پ‍ی‍ت‍ر،
م‍ری‍وان‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
راف‍ع‌، رض‍ا،- ۱۳۵۳
ری‍اح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اک‍ب‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍ه‍رب‍خ‍ش‌، آرم‍ان‌، ۱۳۵۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍ه‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌، ۱۳۵۸-
ن‍اص‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۸-
م‍ه‍رب‍خ‍ش‌، آرم‍ان‌
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
: پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ...
ن‍اق‍وس‌، م‍ی‍رزای‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشینها
لینتس ، پیتر، ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها(تشریح مسایل )
لینز، پیتر ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل نظریه زبان ها و ماشین ها سود کمپ
مریوانی ، فرشته ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌س۲‌ن۶۲۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
مقصودی ، بهزاد ؛  تهران : پوران پژوهش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳۶‌ن۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل تمرین های کتاب مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها پیتر لینز
ریاحی ، علی ؛  [تهران ] ناقوس ، میرزایی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷۲۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشینها
رافع ، رضا،- ۱۳۵۳ ؛  اراک دانشگاه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭ر۲‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
مهربخش ، آرمان ، ۱۳۵۶ - ، گردآورنده و مترجم ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌م۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور نظریه زبان ها و ماشین ها ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های مهندسی ...
شریعت زاده ، مهدی ، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۰۵۳۱۲,نمابر ناشر ;۶۶۹۰۵۳۱۶ گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۴۱۳د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور نظریه زبانها و ماشینها ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی کامپیوتر شامل آموزش مفاهیم ...
مهربخش ، آرمان ؛  bتلفن ناشر , :66905312نمابر ناشر , ;66905316آدرس ناشر :تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی کوچه مهدیزاده پلاک 9 واحد1 ، تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبان ها و ماشین ها
سهرابی ، محمدکریم ، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر :66927040 پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۸۸۸۱۵‌ن۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی تمرین های نظریه زبان ها و ماشین ها سودکمپ
ریاحی ، علی ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌س۲‌ن۶۲۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها پیتر لینز
ناصری ، عبدالله ، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66411715آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک - 27 طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷۲۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
سادکمپ ، تامس ا ؛  ساری انتشارات پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌س۲‌ن۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبان ها و ماشین ها
اکبری ، ابراهیم ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک