کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ال‌ .آی‌ .ان‌ .ک‍ی‍و م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
پ‍ی‍ت‍ون‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌اف‍زار ف‍ل‍وئ‍ن‍ت‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
م‍ه‍رب‍خ‍ش‌، آرم‍ان‌، ۱۳۵۶-
ع‍ب‍اس‌ن‍ژاد ورزی‌، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۴۸-
ف‍رح‍ن‍اک‍ی‍ان‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
ب‍رگ‍ر، ه‍ان‍س‌، ۱۹۴۹ - م‌
پ‍رت‌، ت‍رن‍س‌
س‍الاری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۵۱-
ج‍رال‍د/وی‍ت‍ل‍ی‌
ب‍وس‍ک‍ت‍ی‌، آل‍ب‍رت‍و
م‍ن‍وچ‍ه‍رزاده‌، م‍ه‍دی‌
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌،- ۱۳۱۹
 
ناشر:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌، ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
آت‍ی‌ن‍گ‍ر، وی‍ن‍ا
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌، ؛ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
آم‍وخ‍ت‍ه‌
ان‍دی‍ش‍ه‌س‍را
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
ف‍ن‍اوری‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
پرت ، ترنس ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام LINQ با C) مرجع کامل )
عباس نژاد ورزی ، رمضان ، ۱۳۴۸- ؛  بابل bتلفن ناشر , :01112256687نمابر ناشر , ;01112256687آدرس ناشر :بابل - خیابان نواب - کاظم بیگی - انتشارات فناوری نوین فناوری نوین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۷۳،‌ع۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی ویژه دانشجویان دانشگاه ها و مراکز...
صادقی ، ایرج ،- ۱۳۱۹ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷‬,‭‌ص۲ط۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی کارشناسی ارشد : مجموعه مهندسی کامپیوتر شامل :شرح -نکته -تست
منوچهرزاده ، مهدی ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م ۸ط۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و راهنمای PLC با استفاده از نرم افزار STEP7 در SCL وSTL (S7-300/400 های PLC )
برگر، هانس ، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران کامپیوتر پایتخت ، کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی :آنالیز عددی کاربردی برای رشته های مهندسی و علوم همراه ۳۵۰ برنامه کامپیوتری به زبانهای FORTRAN, PASCAL, C و MATLAB شامل ۳۰۰ مساله با جواب مولفین جرالد، ویتلی
جرالد/ویتلی ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ، واحد تهران ، ؛ جهاد دانشگاهی ، واحد تهران ، دانشکده فنی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج۹‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
۱۰۰۰نکته طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی
مهربخش ، آرمان ، ۱۳۵۶- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66905312نمابر ناشر ;66905316 گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹۲۵۵۳۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی حرفه ای نرم افزار فلوئنت FLUENT: برای رشته های مهندسی مکانیک ، مهندسی شیمی ، هوافضا...
سالاری ، محمود، ۱۳۵۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۰۰۶۴۸۷-۷۷۷۰۲۶۹۴،آدرس ناشر :خ انقللاب - خ فخر رازی - کوچه فاتحی داریان - پلاک ۶ - واحد ۲ اندیشه سرا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ف۸،‌س۱۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان C
فرحناکیان ، فهیمه ؛  اصفهان آموخته   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ف۳۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی علوم داده ای باPython
بوسکتی ، آلبرتو ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۶۵۳۳۶-۸،آدرس ناشر :تهران ،خ . جمالزاده جنوبی پلاک 144 طبقه همکف و واحد2 آتی نگر، وینا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۹۵‌ب۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک