کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍ی‌( ++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا--آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا(ع‍ال‍ی‌
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ وی‍ژوال‌ س‍ی‌ ش‍ارپ‌ دات‌ ن‍ت‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ج‍اوا ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ع‍ب‍اس‌ن‍ژاد ورزی‌، رم‍ض‍ان‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ت‍ب‍ری‍زی‍ان‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۵۶-
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ن‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
اس‍اک‍وو، ج‍ف‍ری‌
ه‍ورووی‍ت‍س‌، ال‍ی‍س‌
غ‍لام‍ی‌، اح‍س‍ان‌
م‍اه‍ان‌
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۲۶-
گ‍ودری‍چ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
س‍اه‍ن‍ی‌، س‍ارت‍ج‌
رض‍وان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌
ق‍دس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
آذی‍ن‌ رای‍ان‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌، ب‍اغ‍ان‍ی‌
آت‍ی‌ن‍گ‍ر، م‍ب‍ن‍ای‌ خ‍رد
: دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍اطم‍ی‌
ن‍ص‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
: گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ج‍ل‍وه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ف‍ن‍اوری‌ ن‍وی‍ن‌
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
ت‍ای‍م‍از
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها درC++
علیزاده ، حسن ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ع۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان پاسکال
ساهنی ، سارتج ؛  مشهد : انتشارات خراسان   ، ،۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲،‌س۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها
لیپشوتز، سیمور ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در جاوا
گودریچ ، مایکل ؛  تهران : دیباگران تهران   ، ،۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۳/۷۶‬,‭‌ج۲،‌گ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ساختمان داده
رضوانی ، حسین ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۵۷۵د۴۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها درC++
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۵ ‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲،ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها به زبان C++
هوروویتس ، الیس ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‍ه۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر شامل :شرح - نکته - تست
ماهان ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۱۰۰۱۱۳-۸۸۱۰۰۱۱۴,آدرس ناشر :خ ولیعصر بعد از تقاطع مطهری روبری قنادی هتل تهران پ 864 مهر سبحان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۱۶۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها با[Cسی ]
اساکوو، جفری ؛  تهران آذین رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ف‍لا۴۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان C
هوروویتس ، الیس ؛  مشهد انتشارات خراسان ، باغانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۱‌ه۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ساختمان داده ها ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر کلیه گرایشهای نرم افزار، سخت افزار...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران : گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۳د۳۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها
تبریزیان ، بهروز، ۱۳۵۶- ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ت۲۳‌س۱۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها درC
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۲،‌ج۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها درC
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۵،‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
۶۰۰مسئله ی چندگزینه ای از داده ساختارها و الگوریتم ها
قدسی ، محمد ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۲۵۳‬,‭‌ق۳۱۴۳‌ش۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل ساختمان داده ها(لیپ شوتز )ارائه خلاصه درس همراه با مثال های متعدد...
مقسمی ، حمیدرضا ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹۳۲۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها درC .NET 2010
غلامی ، احسان ؛  تهران تایماز   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵‌غ۸۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها درC 2010
مولاناپور، رامین ؛  تهران bتلفن ناشر , :66565336نمابر ناشر , ;22641130آدرس ناشر :خ جمالزاده جنوبی پلاک 144 واحد5 آتی نگر، مبنای خرد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵‌م۸۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها باC++
عباس نژاد ورزی ، رمضان ؛  بابل bتلفن ناشر : ۰۹۱۱۱۱۱۶۲۱۲-۰۱۱۱۲۲۵۶۶۸۷،آدرس ناشر :بابل - چهار راه نواب - کاظم بیگی - ولایت - 6 جنب حسینه منصور فناوری نوین   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۲‌ع۲۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2