کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ان‍ت‍گ‌، ری‍چ‍ارد ادوی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ب‍ورگ‍ن‍اک‌، ک‍لاوس‌
س‍ان‍ت‍گ‌، ری‍چ‍ارد ادوی‍ن‌
ون‌ وای‍ل‍ن‌، گ‍وردون‌ ج‍ان‌
ق‍اس‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍وپ‍ردازان‌
ن‍وآور
ن‍ش‍ر ن‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ترمودینامیک
ون وایلن ، گوردون جان ؛  مشهد نشر نما   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌م۸۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مبانی ترمودینامیک
قاسمی ، حمید ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌ق ۲‌ت۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ترمودینامیک
سانتگ ، ریچارد ادوین ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌س۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول ترمودینامیک ون وایلن
بورگناک ، کلاوس ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌س۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک