کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ه‍ادان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
ن‍رم‌اف‍زار ه‍ای‍س‍ی‍س‌
ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ل‍ول‍ه‌ک‍ش‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍اش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ اف‍زار -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍م‌ک‍ش‍ی‌
ق‍ی‍د و ب‍س‍ت‌ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ه‍ن‍دس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ - ح‍س‍اب‍ان‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ - ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ق‍طع‍ات‌ م‍اش‍ی‍ن‌ -- طراح‍ی‌ -- ج‍دول‌ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
ق‍طع‍ات‌ م‍اش‍ی‍ن‌ -- طراح‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ل‍ب‌ وی‍و(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
رض‍وی‌،ف‍رزاد و...
ه‍ان‍ی‌ک‍ت‌، ج‍ری‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۸-
ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍دزاده‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۵۹-
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ف‍لاح‍ی‌ده‍ک‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۸-
گ‍ازران‍ی‌، ف‍رزی‍ن‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۴-
ذک‍ای‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ش‍ک‍وف‍ی‍ان‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۴-
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۵-
اس‍ک‍ودی‍س‌، اد
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۹-
ب‍رت‍ک‍و، ای‍وان‌
 
ناشر:
: س‍ه‍ادان‍ش‌
س‍ه‍ادان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام هک و ضد هک
اسکودیس ، اد ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ف‍لا۸آ۱۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع رجیستری ویندوزXP
هانی کت ، جری ؛  تهران : سهادانش   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ه۲۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل هوش مصنوعی و برنامه نویسی پرولوگ
برتکو، ایوان ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۶‬,‭‌ب۴‌ه۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برق صنعتی کاربردی
رضایی ، عبدالله ، ۱۳۴۸- ؛  تهران : سهادانش   ، ،۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۱‬,‭ر۶‌ب۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی ماشین های ابزارCNC
عباسی ، محمدرضا، ۱۳۵۵- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌ع۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جیگ و فیکسچر کاربردی
عباسی ، محمدرضا، ۱۳۵۴- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭‌ع۲‌ج۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل تعمیر اتومبیل
عباسی ، محمدرضا، ۱۳۵۵- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۱۵۲‬,‭‌ع۲‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل استاندارد قطعات
عباسی ، محمدرضا، ۱۳۵۸- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۴۳‬,‭‌ع۲‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل جداول استاندارد ماشین سازی و طراحی
عباسی ، محمد رضا ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۱۰‬,‭‌ف۹‌ج۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک piping
عباسی ، محمدرضا، ۱۳۵۴- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۳۰‬,‭‌ع۲‍ه۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای معادلات دیفرانسیل معمولی بویس ، دیپریما
یعقوبی فر، محمد، ۱۳۴۹- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ب۹‌م۷۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نرم افزار شبیه سازHYSYS
عبدالحمیدزاده ، بهمن ، ۱۳۵۹- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۸۴‬,‭‌ع۲آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی Digsilent
رضوی ،فرزاد و... ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۶۹۸۸۱،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . فخررازی ، ک . ری ، پ .۴۴/۱ سهادانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کاربرPLC
شکوفیان ، شهرام ، ۱۳۴۴- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹،۸‌ش‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
گازرانی ، فرزین ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭‌ت۸۶‌ح۲۲۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی Lab View
ذکایی ، حمید ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ل۲ز۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی هیدرولیک و پنوماتیک صنعتی
فلاحی دهکی ،حسین ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف۸‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک