کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍پ‍اه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
م‍ک‍ات‍رون‍ی‍ک‌
چ‍رخ‌دن‍ده‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ارت‍ع‍اش‍ات‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -- ف‍ارس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ش‍ی‍م‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ح‍س‍اب‍ان‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
گ‍رم‍ا --ان‍ت‍ق‍ال‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
English language stady and teaching
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دال‍وه‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ح‍س‍ن‌زاده‌، ام‍ی‍ر
زرک‍وب‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۱۶-
Richards, Jack croft
م‍ص‍اف‍ی‌ن‍ی‍ا، ف‍رش‍اد، ۱۳۶۳-
اس‍ف‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍س‍ک‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ب‍رزگ‍ری‌، م‍ن‍ص‍ور
اس‍ک‍ن‍دری‌، اس‍ک‍ن‍در
ن‍داف‌اس‍ک‍وی‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۹-
رازف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌
ح‍س‍ن‌زاده‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۷-
م‍ح‍ج‍وب‌ م‍ق‍دس‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
ن‌اه‍اپ‍س‍
س‍پ‍اه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات مکانیکی
محجوب مقدس ، سعید ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌م۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکاترونیک
نداف اسکویی ، علیرضا، ۱۳۳۹- ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۱۲‬,‭‌ن۴‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
متمم حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵۲۳۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ( رشته مهندسی صنایع :)مطابق با آخرین تغییرات کنکور کارشناسی ارشد...
حسن زاده ، امیر ؛  اصفهان سپاهان   ، [۱۳۸۷]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۴۲۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان عمومی و تخصصی ( رشته مهندسی صنایع )
حسن زاده ، امیر، ۱۳۵۷- ؛  اصفهان سپاهان   ، [۱۳۸۹]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۵‌ف‍لا۴۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
متمم معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن ها :حل کامل مسایل ...
تهران سپاهان   ، [۱۳۸۷] ص
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌م۱۷۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چرخ دنده های ساده و جعبه دنده ها : استاندارد، محاسبه ، ساخت
زرکوب ، مرتضی ، ۱۳۱۶- ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۸۴‬,‭ز۴‌چ۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کارشناسی ارشد طرح ریزی واحدهای صنعتی
مصافی نیا، فرشاد، ۱۳۶۳- ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۵۲۸۵‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
متمم انتقال حرارت جک فیلیپ هولمن ، حل کامل کلیه مسائل
عسکری ، مهدی ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ه۹‌ف‍لا۸۲۵۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
interchange
Richards, Jack croft ؛  ن اهفصا ن اهاپس   ، ۶۰۰۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭A2R477‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع کتاب مفاهیم و تفاسیر (New concepts and comments) بر اساس تالیف Linda Lee مشتمل بر ترجمه ی کامل و روان متن درس ...
اسکندری ، اسکندر ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭آ۷‌م۷۲۲۲۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ( رشته ریاضی :)مطابق با...
برزگری ، منصور ؛  اصفهان سپاهان   ، [۱۳۸۷]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۴ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی ویژه ی رشته های مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و مهندسی داروسازی ...
عبدالوهابی ، علیرضا ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۵۱۸/۵‬,‭‌ع۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
متمم دینامیک :حل کلیه مسائل دینامیک مریام
محجوب مقدس ، سعید ؛  اصفهان سپاهان   ، [۱۳۸۸] -
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ( ۲ )ویژه رشته های مهندسی مکانیک ، مهندسی عمران ، مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت اجرایی MBA ، مهندسی معدن ، مهندسی نفت ، مهندسی هسته ای ، ژئوفیزیک و هواشناسی علوم کامپیوتر...
اسفینی ، حسین ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۵۱۶۶ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دروس تخصصی ساخت و تولید ( رشته مهندسی مکانیک ) ...
رازفر، محمدرضا ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۲۲۳د۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک