کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ه‍ا
ت‍ی‌ .س‍ی‌ .پ‍ی‌ /آی‌ .پ‍ی‌( پ‍روت‍ک‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ه‍ا
م‍ودم‍ه‍ا
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
اس‍ت‍ن‌، م‍ی‍ش‍ل‌
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
دای‍س‍ون‌، پ‍ی‍ت‍رج‍ان‌
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،- ۱۳۳۸
ک‍ام‍ر، داگ‍لاس‌
دی‍وس‍ان‌، راب‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍وپ‍ردازان‌
م‍ش‍ه‍د،ب‍اغ‍ان‍ی‌
ج‍ل‍وه‌
ن‍اق‍وس‌
ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌، ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انتقال داده ها و شبکه های کامپیوتری
استالینگز، ویلیام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش SQL Server 2008
دیوسان ، رابین ؛  تهران نقش سیمرغ ، برگ زیتون ، مهرگان قلم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴د۸۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی در انتقال داده ها
استن ، میشل ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۸‬,‭‌م۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
۳۰۰۰[سه هزار ]مساله حل شده در شبکه های کامپیوتری و انتقال داده ها
فتحی ، محمود،- ۱۳۳۸ ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۵‬,‭‌ف۲‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انتقال داده ها و شبکه های کامپیوتری
استالینگ ، ویلیام ؛  مشهد مشهد،باغانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط بین شبکه ای IP/] TCP .تی .سی .پی /آی .پی ]
کامر، داگلاس ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۸۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی اصطلاحات شبکه های کامپیوتری
دایسون ، پیترجان ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭د۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش SQL Server 2012
دیوسان ، رابین ؛  تهران bتلفن ناشر :66401798-66417072 ،آدرس ناشر :میدان انقلاب - خ کارگرجنوبی - خ روانمهر- بن بست دولتشاهی - پ 2 ناقوس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴،د۸۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک