کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
داده‌ پ‍ردازی‌ -- پ‍ردازش‌ ت‍وزب‍ع‌ ش‍ده‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ) --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
م‍ی‍ن‍ی‍ک‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ه‍ان‍ی‌ک‍ت‌، ج‍ری‌
ت‍ان‍ن‌ب‍اوم‌، ان‍درو اس‌.، ۱۹۴۴-
ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
س‍ی‍ل‍ب‍رش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌ ،
ب‍اغ‍وم‍ی‍ان‌، آل‍ن‌
اس‍ک‍ن‍دری‌، م‍ج‍ی‍د
ف‍ول‍ت‍ون‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
ش‍ه‍ن‍از ام‍ی‍ن‌،ف‍رن‍از ری‍اح‍ی‌
س‍ی‍ل‍ب‍رش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۳۵-
م‍وس‍وی‌ طی‍ب‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌، زه‍ره‌، ۱۳۵۹-
ع‍ادل‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د،- ۱۳۵۰
ج‍ع‍ف‍ری‌، ه‍ادی‌، ۱۳۶۳-
ش‍ی‍ائ‍و، آرون‌
طاه‍ری‍ان‌ ری‍زی‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌،۱۳۵۲-
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر،- ۱۹۴۳
ت‍ان‍ن‌ب‍اوم‌، ان‍درو اس‌.، ۱۹۴۴ - م‌.،a01
 
ناشر:
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ن‍اق‍وس‌، اش‍اره‌
آش‍ی‍ان‌
ن‍ص‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ج‍ه‍ش‌
س‍ه‍ا دان‍ش‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ه‍م‍ای‌ دان‍ش‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‌پ‍رور
: س‍ه‍ادان‍ش‌
ج‍ل‍وه‌
ن‍اق‍وس‌
: ش‍ی‍خ‌ب‍ه‍ائ‍ی‌
آری‍ا پ‍ژوه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل
استالینگز، ویلیام ؛  اصفهان : شیخ بهائی   ، ،۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ف‍لا۴۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های عامل
فهیمی ، مهرداد، ۱۳۳۵- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۸-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ف۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [Redhat Linux 8.1رد هت لینوکس ۱]/ ۸
اسکندری ، مجید ؛  تهران ناقوس ، اشاره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع ]=Windows Meویندوز ام .ای ].
فولتون ، جنیفر ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۸۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش لینوکس ردهت ۹
باغومیان ، آلن ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ب۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه سیستم عامل
عادلی نیا، محمد،- ۱۳۵۰ ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ع۱۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های توزیع شده
تانن باوم ، اندرو اس .، ۱۹۴۴- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66952627آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ فخر رازی - خ نظری - پلاک 137/1 دانش پرور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۳۶،‌ت۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام لینوکس ۱۰
طاهریان ریزی ، ابوالفضل ،۱۳۵۲- ؛  تهران سها دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴ط۲۵۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Ms -Dos 6.22 ]ام .اس .داس ۲۲]/ ۶
نورتون ، پیتر،- ۱۹۴۳ ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ن۹۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع رجیستری ویندوزXP
هانی کت ، جری ؛  تهران : سهادانش   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ه۲۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی سیستم عامل لینوکس Ubuntu 10.4
جعفری ، هادی ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ج۷۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل
تانن باوم ، اندرو اس .، ۱۹۴۴ - م .،a01 ؛  تهران همای دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل
موسوی طیبی ، روح الله ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۹۲۷۰۴۰ پوران پژوهش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۹۴‌م۸۲۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سرویس های ارتباطی و امنیت در شبکه Linux
حسین زاده ، زهره ، ۱۳۵۹- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌ح۵۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و اصول طراحی سیستمهای عامل
سیلبرشاتس ، آبراهام ، ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۴‌م۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم سیستم عامل
سیلبرشاتس ، آبراهام ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌س۹۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل پیشرفته ( کتاب تمرین و آزمون بر اساس مباحث کتاب آموزشی کد۶۱۰)
شهناز امین ،فرناز ریاحی ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌س۹۱۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل مقدماتی ( کتاب تمرین و آزمون بر اساس مباحث کتاب آموزشی کد۴/۶۱۰)
شهناز امین ،فرناز ریاحی ؛  تهران bتلفن ناشر :22095169 دیباگران تهران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌س۷۸۳۰۹۵۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل سیستم عامل :شرح درس ، نکات کلیدی همراه با حل تشریحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
هاشمی نژاد، محمدحسین ؛  تهران bتلفن ناشر , :66901792نمابر ناشر , ;66568660آدرس ناشر :تهران - خ کارگرشمالی - خ نصرت پ 67 مرکز نشر جهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۹۴‌ه۱۵۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی (fedora core I) Red hat linux 10 رد هت لینوکس ...
شیائو، آرون ؛  تهران آریا پژوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ش۸۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2