کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ - ن‍رم‌ اف‍زار
ب‍ت‍ن‌ پ‍ی‍ش‌ ت‍ن‍ی‍ده‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ن‍ص‍ب‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- ری‍اض‍ی‍ات‌
پ‍ی‌س‍ازی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
س‍اپ‌ - ۲۰۰۰( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍او غ‍ی‍ره‌
ژئ‍وت‍ک‍س‍ت‍ای‍ل‌ه‍ا
ک‍ارگ‍اه‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
س‍ازه‌
 
پدیدآور:
س‍رم‍د ن‍ه‍ری‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۲-
پ‍روی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۰-
ت‍راب‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌، ۱۳۵۰-
ف‍ن‍ائ‍ی‌، ن‍ادر، ۱۳۵۶-
ه‍ی‍ئ‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌
ح‍س‍ن‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ح‍م‍دی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۰-
م‍ب‍ی‍ن‍ی‌زاد، م‍ح‍س‍ن‌
ش‍ی‍روان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۲-
اک‍ب‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌، ح‍ام‍د
ام‍ی‍ر اف‍ش‍اری‌، س‍اس‍ان‌، ۱۳۵۴-
روان‍ش‍ادن‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌
ه‍ی‍ل‍س‍ون‌، ب‍اری‌
ح‍س‍ی‍ن‌پ‍ور، ف‍ری‍د
ح‍ش‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ج‍ان‍س‍ون‌ب‍ا، ری‍چ‍ارد، ۱۹۴۱-
ب‍اق‍رپ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۹-
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌: آذر
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌ : آذر
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، : آذر
آذر، س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان های گسسته ( ریاضیات گسسته )
جانسون با، ریچارد، ۱۹۴۱- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ج۲‌س۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و نصب راه اندازی دزدگیرها
شیروانی ، شهرام ، ۱۳۴۲- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۹۷۳۷‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ژئوتکستایل ها در مهندسی عمران :طراحی سازه ها توسط ژئونکستایل
حشمتی ، علی اکبر ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۵۵‬,‭ژ۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل تشریحی و تصویری ( آئین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله ( )۲۸۰۰)
پروینی ، مهدی ، ۱۳۶۰- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭آ۹۲۳۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظارت بر اجرای ساختمان های فولادی
سرمد نهری ، امیر، ۱۳۶۲- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌س۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
۱۰۰۰پرسش چهارگزینه ای تحلیل سازه ها به همراه پاسخ تشریحی
فنائی ، نادر، ۱۳۵۶- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۸۴‌ه۴۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل پروژه ( به همراه نرم افزار)
باقرپور، مرتضی ، ۱۳۵۹- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴،‌ب۲۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد مکانیک خاک
امیر افشاری ، ساسان ، ۱۳۵۴- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۱۷۷۸۳‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی عمران ( سراسری ۸۹- ۱۳۷۲)
هیئت مولفان ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۴۷۵‌م۳۵۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظارت بر اجرای ساختمان های بتنی
سرمد نهری ، امیر، ۱۳۶۲- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱۵‬,‭‌س۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طرح و اجرای ساختمان های بنایی ( به همراه سوالات چهار گزینه ای ... )
محمدی ، جلیل الله ، ۱۳۴۰- ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۴۵۳ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی پی :ویژه داوطلبان کنکور سراسری و آزاد کارشناسی ارشد مهندسی عمران ...
مبینی زاد، محسن ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان های با مصالح بنایی
سرمد نهری ، امیر، ۱۳۶۲- ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌س۴‌س۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمون های نظام مهندسی عمران
حسنی ، مسعود ؛  تهران سیمای دانش ، : آذر   ، ۱۳۸۹-
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۵‌م۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل پیشرفته سازه ها
ترابی ، افشین ، ۱۳۵۰- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ت۴‌ت۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل دینامیک سازه ها
حسین پور، فرید ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ح۵د۹۲۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدل سازی رفتار سازه ها
هیلسون ، باری ؛  تهران سیمای دانش : آذر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۳‬,‭‌ه۹ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تحلیل غیرخطی و ارزیابی عملکرد سه بعدی (PERFORM 3D (Version.4
اسمعیلی ، حامد ؛  تهران سیمای دانش : آذر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ف‍لا۵۴ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بتن پیش تنیده
اکبر، حبیب الله ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع مدیریت ایمنی در پروژه های عمرانی
روانشادنیا، مهدی ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۳۷۵‬,‭ر۹‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2