کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
س‍اپ‌ -- ۲۰۰۰( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ف‍اض‍لاب‌ -- ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ن‍ص‍ب‌
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- ری‍اض‍ی‍ات‌
طراح‍ی‌ م‍ن‍طق‍ی‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌-- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ژئ‍وت‍ک‍س‍ت‍ای‍ل‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍رم‍د ن‍ه‍ری‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۲-
پ‍روی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۰-
ف‍ن‍ائ‍ی‌، ن‍ادر، ۱۳۵۶-
اه‍و، آل‍ف‍رد، ۱۹۴۱-
ه‍ی‍ئ‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌
ام‍ی‍ر اف‍ش‍اری‌، س‍اس‍ان‌،- ۱۳۵۴
ک‍رن‍ی‍گ‍ان‌، ب‍رای‍ان‌،
ش‍ی‍روان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۲-
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
خ‍زائ‍ی‌، ه‍وش‍ی‍ار،- ۱۳۵۱
ه‍ای‍ن‍ه‌م‍ان‌، اک‍ه‍ارت‌،a01
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.
ام‍ی‍ر اف‍ش‍اری‌، س‍اس‍ان‌، ۱۳۵۴-
ت‍راب‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌، ۱۳۵۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍ه‍رام‌پ‍ور، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۱۳۵۷
ح‍ش‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ج‍ان‍س‍ون‌ب‍ا، ری‍چ‍ارد، ۱۹۴۱-
ت‍ج‍ری‌،م‍ه‍دی‌
ب‍اق‍رپ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۹-
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی Cحاوی برنامه تمام تمرین های کتاب و خروجی آنها
کرنیگان ، برایان ، ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ک۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی باجاوا
کافمن ، الیوت ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با c++ برنامه بنویسیم :حاوی ۲۲۰ برنامه اجرا شده c ...++
دیتل ، هاروی ام . ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳د۸۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان های گسسته ( ریاضیات گسسته )
جانسون با، ریچارد، ۱۹۴۱- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ج۲‌س۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی کامپایلر
اهو، آلفرد، ۱۹۴۱- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ک۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول و نصب راه اندازی دزدگیرها
شیروانی ، شهرام ، ۱۳۴۲- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۹۷۳۷‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ژئوتکستایل ها در مهندسی عمران :طراحی سازه ها توسط ژئونکستایل
حشمتی ، علی اکبر ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۵۵‬,‭ژ۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مثالهای (Advanced course) SAP 2000 ]ساپ ۲۰۰۰(] ادونسد کورس )به همراه بررسی نتایج تحلیل
ترابی ، افشین ، ۱۳۵۰ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ت۴‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل تشریحی و تصویری ( آئین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله ( )۲۸۰۰)
پروینی ، مهدی ، ۱۳۶۰- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭آ۹۲۳۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظارت بر اجرای ساختمان های فولادی
سرمد نهری ، امیر، ۱۳۶۲- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌س۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد مکانیک خاک
امیر افشاری ، ساسان ،- ۱۳۵۴ ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۱۷۷۸۳‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل عمران
خزائی ، هوشیار،- ۱۳۵۱ ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۴۴‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
۱۰۰۰پرسش چهارگزینه ای تحلیل سازه ها به همراه پاسخ تشریحی
فنائی ، نادر، ۱۳۵۶- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۸۴‌ه۴۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع PLC ]پی ال سی ]
بهرام پور، عبدالله ،- ۱۳۵۷ ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TY‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹۴‌ب۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل پروژه ( به همراه نرم افزار)
باقرپور، مرتضی ، ۱۳۵۹- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴،‌ب۲۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جمع آوری آب و فاضلاب و زباله شرایط زیست محیطی
هاینه مان ، اکهارت ،a01 ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۴۵‬,‭‌ه۲‌ج۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد مکانیک خاک
امیر افشاری ، ساسان ، ۱۳۵۴- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۱۷۷۸۳‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی عمران ( سراسری ۸۹- ۱۳۷۲)
هیئت مولفان ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۴۷۵‌م۳۵۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد مقاومت مصالح
تجری ،مهدی ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ت۳‌م۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نظارت بر اجرای ساختمان های بتنی
سرمد نهری ، امیر، ۱۳۶۲- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱۵‬,‭‌س۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3