کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ه‍وش‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍وج‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌( ری‍اض‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ه‍اج‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ف‍اس‍ت‌، ل‍وران‌
پ‍ی‍ک‍ت‍ن‌، ف‍ی‍ل‌
غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
ن‍ام‌ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌ ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ش‍ال‍ک‍وف‌، راب‍رت‌
اس‍دپ‍ور، وح‍ی‍د
ک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۶۲-
راج‍اس‍ک‍اران‌، س‍ان‍گ‍و ت‍ه‍وار
ک‍ارت‍ال‍وپ‍وک‍وس‌، اس‍ت‍م‍ات‍ی‍وس‌
وان‍گ‌، ل‍ی‌ - ش‍ی‍ن‌
ث‍ق‍ةالاس‍لام‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۳۴-
ه‍اگ‍ان‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ت‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
آت‍ی‌ن‍گ‍ر، وی‍ن‍ا
ن‍وپ‍ردازان‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ال‍ی‍اس‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
آت‍ی‌ن‍گ‍ر، آت‍را
ن‍ص‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ج‍ه‍ش‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز...
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍اق‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی سیستم های خبره :با فصولی درباره شبکه های عصبی مصنوعی ، تئوری مجموعه های فازی
غضنفری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌غ۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی مصنوعی
شالکوف ، رابرت ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‌ش۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی مصنوعی Wavelet و کاربردهای آن
نام بخش ، محمدصالح ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۳/۳‬,‭‌ن۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی شبکه های عصبی
هاگان ، مارتین تی ؛  تهران bتلفن ناشر , :66411715نمابر ناشر , ;66416446آدرس ناشر :خ انقلاب - خ 12 فروردین - کوچه نوروز - پلاک - 27 طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز، الیاس ، انتشارات خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‍ه۹‌ش۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
منطق فازی و شبکه های عصبی ( مفاهیم و کاربردها)
کارتالوپوکوس ، استماتیوس ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۷‬,‭‌ک۲‌م۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول بنیادی و مرجع کاربردی شبکه های عصبی (همراه با نمونه های کد به زبان MATLAB وC++)
اسدپور، وحید ؛  تهران bتلفن ناشر , :66565336نمابر ناشر , ;66565337آدرس ناشر :خ جمالزاده جنوبی پلاک 144 واحد5 آتی نگر، آترا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی
پیکتن ، فیل ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۸ , ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‌پ۹‌ش۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی درMATLAB
کیا، مصطفی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵-۶۶۴۱۶۴۴۶،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . ۱۲ فروردین - کوچه نوروز- پ ۲۷ - ط ۳ خدمات نشر کیان رایانه سبز...   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‌ک۹‌ش۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در صنایع نفت و گاز
ثقةالاسلامی ، ناصر، ۱۳۳۴- ؛  تهران مرکز نشر جهش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های عصبی ،منطق فازی و الگوریتم ژنتیک ترکیب و کاربرد
راجاسکاران ، سانگو تهوار ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭ر۲‌ش۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های فازی و کنترل فازی
وانگ ، لی - شین ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭و۲‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شبکه های عصبی مصنوعی :ساختارها، الگوریتم ها و کاربردها
فاست ، لوران ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‌ف۲‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شبکه های عصبی هوش محاسباتی
منهاج ، محمدباقر ؛  تهران : دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸۷‬,‭‌م۸‌م۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هوش محاسباتی
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۵۶۵۳۳۶-۸،آدرس ناشر :تهران ،خ . جمالزاده جنوبی پلاک 144 طبقه همکف و واحد ۱ آتی نگر، وینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۴۲‬,‭‌م ۲‍ه۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک