کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ه‍ا
م‍س‍ی‍ری‍اب‍ه‍ا( ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ده‍ک‍ده‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ت‍ان‍ن‌ب‍اوم‌، ان‍درو اس‌.، ۱۹۴۴-
دی‍م‍ارزی‍و، ج‍روم‌
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۰-
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ذاک‍رال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
م‍ع‍ت‍م‍دی‌ف‍ر، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۱-
ک‍ام‍ر، داگ‍لاس‌
ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۳۳-
رض‍ائ‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۵۲-
خ‍دادادی‌، رح‍ی‍م‍ه‌، ۱۳۶۳-
ف‍ل‍دم‍ن‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
ت‍وم‍اس‌، ت‍ام‍س‌ ام‌
ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌پ‍ور، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۲-
اس‍ک‍ودی‍س‌، اد
زاک‍ر، ک‍ری‍گ‌،
رح‍م‍ان‍ی‌م‍ن‍ش‌، م‍ح‍م‍د
م‍ان‍دن‍ی‌ خ‍ال‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
: ات‍ح‍اد، : آت‍ی‌ن‍گ‍ر
ن‍وپ‍ردازان‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
ات‍ح‍اد
ن‍ص‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
آص‍ال‌
س‍ی‍ن‍ا ت‍ص‍وی‍ر، ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
س‍ه‍ادان‍ش‌
: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
انتقال داده ها و شبکه های کامپیوتری
استالینگز، ویلیام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
امنیت شبکه ، گام اول
توماس ، تامس ام ؛  تهران bتلفن ناشر , :66494170نمابر ناشر , ;66967013آدرس ناشر :12فروردین -بهشت آیین پ 6 پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ت۸۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام هک و ضد هک
اسکودیس ، اد ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ف‍لا۸آ۱۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نکات کلیدی شبکه در ۲۴ ساعت
رضائی ، فریدون ، ۱۳۵۲- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭ر۵۷آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی و کاربردی امنیت Cisco CCNA Security 640-553
حسینقلی پور، مسعود، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۱۷۱۵,نمابر ناشر ; ۶۶۴۱۱۷۱۵,آدرس ناشر :خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - کوچه نوروز - پلاک ۲۷ - طبقه اول خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ح۵آ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
امنیت اطلاعات
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۰- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌م۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی عیب یابی شبکه های کامپیوتری
فلدمن ، جاناتان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
امنیت در اینترنت و اصول زیربنایی آن
ماندنی خالدی ، فاطمه ؛  تهران آصال   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌م۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیاده سازی ، نصب و مدیریت شبکه های کامپیوتری :مشتمل بر ناول x/ ۲،x/ ۳، x/ ۴و سخت افزار مورد نیاز نصب شبکه ها
شهریاری ، شیرزاد، ۱۳۴۸- ؛  مشهد : جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ش۹۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مسیر یابهای سیسکو در ۲۱ روز
دیمارزیو، جروم ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۴۳‬,‭د۹آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
امنیت داده ها
ذاکرالحسینی ، علی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۵۹‬,‭ذ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ارتباطات راه دور ، اینترنت و فناوری بی سیم
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۰- ؛  تهران : اتحاد، : آتی نگر   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱/۵‬,‭‌م۷۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
امن سازی DNS Server در سیستم عامل های لینوکس و ویندوز
خدادادی ، رحیمه ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌خ۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش پیاده سازی استاندارد امنیت اطلاعات (ISO 27001) در ادارات و سازمانها(ISMS)
معتمدی فر، مرتضی ، ۱۳۵۱- ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۸/۵‬,‭‌م۵۷۴ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شهر الکترونیک
جلالی ، علی اکبر، ۱۳۳۳- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۳‬,‭‌ج۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع شبکه
زاکر، کریگ ، ؛  تهران سینا تصویر، کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭ز۲ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری
تانن باوم ، اندرو اس .، ۱۹۴۴- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ت۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری و اینترنت
کامر، داگلاس ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ک۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های محلی کامپیوتری و کارگاه
جباریه ، علیرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۷‬,‭‌ج۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر شبیه سازهای شبکه
رحمانی منش ، محمد ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۲‬,‭ر۳‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3